Perdolan kleuters 200 mgjuli 2010
Publieksbijsluiter PERDOLAN – VOLWASSENEN
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN zorgvuldig te
gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
6. Aanvullende informatie
PERDOLAN volwassenen 500 mg, zetpillen
PERDOLAN volwassenen 500 mg, tabletten
PERDOLAN 500 mg, bruistabletten
De werkzame stof is paracetamol.
Zetpillen
volwassenen
bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.
Andere bestanddelen zijn siliciumdioxide, halfsynthetische glyceriden, polysorbaat 20,
butylhydroxyanisol en butylhydroxytolueen.
Tabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.
Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, povidon K30, natriumcroscarmellose,
siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Bruistabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.
Andere bestanddelen zijn aspartaam, anhydrisch citroenzuur, sinaasappelaroma, mannitol,
macrogol 6000, kaliumcarbonaat, kaliumbicarbonaat, povidon K30, natriumsaccharine,
v2.0_B1.3
1
juli 2010
simeticone, anhydrisch natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride,
natriumcitraat en natriumlaurylsulfaat.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson &Johnson Consumer N.V./SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Zetpillen voor volwassenen
Janssen Pharmaceutica
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België
Tabletten
Cilag AG
Hochstrasse 201
8205 Schaffhausen
Zwitserland
Bruistabletten
Hermes Pharma GmbH
Allgäu 36
9400 Wolfsberg
Oostenrijk
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Zetpillen
Volwassenen:
BE147691
Tabletten: BE145853
Bruistabletten: BE232215
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Zetpillen:
De zetpillen
volwassenen
zijn beschikbaar in een verpakking met 12 zetpillen;
Tabletten:
De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 20 tabletten.
Bruistabletten:
De bruistabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 bruistabletten met deelgleuf.
PERDOLAN is een pijnstillend en koortswerend middel.
v2.0_B1.3
2
juli 2010
PERDOLAN is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.
PERDOLAN is als pijn- en koortswerend middel een geschikt en veilig alternatief voor
personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of die om bepaalde redenen
(bestaande maagklachten of maagzweer, behandeling met anti-stollingsmiddelen, astma)
het best geen geneesmiddelen gebruiken die stoffen zoals acetylsalicylzuur bevatten
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
Gebruik PERDOLAN niet:
-
-
Als u een ernstig verminderde werking van de nieren of de lever vertoont, raadpleeg in
ieder geval eerst uw arts;
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van PERDOLAN of voor
paracetamol of fenacetine.
Pas goed op met PERDOLAN:
- als u lijdt aan een ernstige leverziekte;
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van
PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling
zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de voorgeschreven of aanbevolen doses
niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts aanhoudt.
Perdolan bruistabletten bevatten een kleine hoeveelheid natrium (144 mg/tablet).
Personen die een streng zoutarm dieet volgen, dienen eerst hun arts te raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met voedsel en drank
Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Zwangerschap
Er zijn geen aanwijzingen dat normale doses PERDOLAN, toegediend tijdens de
zwangerschap, nadelig zouden zijn voor de foetus. Voorzichtigheid is toch aangeraden
gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
v2.0_B1.3
3
juli 2010
De hoeveelheden paracetamol die in de moedermelk uitgescheiden worden, zijn zo klein
dat ze geen enkel risico inhouden voor de zuigeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van PERDOLAN heeft geen invloed op de waakzaamheid, het
concentratievermogen en de rijvaardigheid.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN
Niet van toepassing
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens PERDOLAN te gebruiken als u behandeld wordt
met geneesmiddelen tegen vallende ziekte (epilepsie). Bij gelijktijdig gebruik van
PERDOLAN en geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen, kan een regelmatige
controle van het bloed nodig zijn.
Noot voor diabetici: PERDOLAN kan de meting van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij
leverinsufficiëntie moet de dosis worden verlaagd.
Tabletten en bruistabletten:
Kinderen:
vanaf 25 kg (8 jaar): 1/2 tablet of bruistablet, tot 6 maal per dag;
vanaf 50 kg (14 jaar): 1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.
Volwassenen:
1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.
Maximaal 6 tabletten of bruistabletten per dag en maximaal 2 tabletten of bruistabletten per
keer innemen. De staafvormige tabletten zijn door hun speciale vorm gemakkelijker in te
slikken dan gewone tabletten. Ze kunnen het best met wat vloeistof worden ingenomen. De
bruistablet volledig laten oplossen in een half glas water. De tabletten en bruistabletten
hebben een deelgleuf, zodat ze gemakkelijk doormidden kunnen worden gebroken.
v2.0_B1.3
4
juli 2010
Zetpillen à 500 mg voor volwassenen:
1 à 2 zetpillen, tot 3 maal per dag.
Maximaal 6 zetpillen per dag en maximaal 2 zetpillen per keer toedienen.
Het inbrengen van de zetpillen wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen.
Toedieningswijze
Tabletten om in te nemen langs de mond.
Bruistabletten om in te nemen langs de mond na oplossing in water.
Zetpillen om aan te brengen in de aars.
Wat u moet doen wanneer u PERDOLAN vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN
wordt gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van PERDOLAN heeft gebruikt dan zou mogen
Bij elke overdosering moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of met het
Antigifcentrum (070.245.245), zelfs bij vermoeden van intoxicatie en wanneer nog geen
symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
De eerste symptomen die na een overdosering optreden, zijn : braken, zweten, een
algemeen onbehaaglijkheidsgevoel en buikpijn. Levertoxiciteit is de voornaamste
verwikkeling van een overdosering.
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN
Zoals alle geneesmiddelen kan PERDOLAN bijwerkingen hebben.
Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag worden uiterst zelden waargenomen.
Uitzonderlijk kunnen ernstige leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.
Indien u andere ongewenste effecten ondervindt, gelieve deze te melden aan uw arts of
apotheker.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
PERDOLAN mag niet boven 25°C worden bewaard. PERDOLAN bruistabletten moeten
worden beschermd tegen vocht.
Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.
Uiterste gebruiksdatum
v2.0_B1.3
5
juli 2010
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalt op de eerste dag van
de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan,
de volgende het jaar).
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
België: 20 tabletten, 20 bruistabletten en 12 zetpillen: vrij van medisch voorschrift.
Luxemburg: vrij van medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in.
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is
oktober 2010.
v2.0_B1.3
6
Publieksbijsluiter PERDOLAN ­ VOLWASSENEN
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN zorgvuldig te
gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
· Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
6. Aanvul ende informatie
PERDOLAN volwassenen 500 mg, zetpillen
PERDOLAN volwassenen 500 mg, tabletten
PERDOLAN 500 mg, bruistabletten

De werkzame stof is paracetamol.
Zetpil en volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.
Andere bestanddelen zijn siliciumdioxide, halfsynthetische glyceriden, polysorbaat 20,
butylhydroxyanisol en butylhydroxytolueen.
Tabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.
Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, povidon K30, natriumcroscarmel ose,
siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Bruistabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.
Andere bestanddelen zijn aspartaam, anhydrisch citroenzuur, sinaasappelaroma, mannitol,
macrogol 6000, kaliumcarbonaat, kaliumbicarbonaat, povidon K30, natriumsaccharine,
v2.0_B1.3
simeticone, anhydrisch natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride,
natriumcitraat en natriumlaurylsulfaat.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson &Johnson Consumer N.V./SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Zetpil en voor volwassenen
Janssen Pharmaceutica
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België
Tabletten
Cilag AG
Hochstrasse 201
8205 Schaffhausen
Zwitserland
Bruistabletten
Hermes Pharma GmbH
Al gäu 36
9400 Wolfsberg
Oostenrijk
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Z
etpil en V
olwassenen: BE147691
Tabletten: BE145853
Bruistabletten: BE232215
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Zetpil en:
De zetpil en volwassenen zijn beschikbaar in een verpakking met 12 zetpil en;
Tabletten:
De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 20 tabletten.
Bruistabletten:
De bruistabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 bruistabletten met deelgleuf.
PERDOLAN is een pijnstil end en koortswerend middel.
v2.0_B1.3
PERDOLAN is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.
PERDOLAN is als pijn- en koortswerend middel een geschikt en veilig alternatief voor
personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of die om bepaalde redenen
(bestaande maagklachten of maagzweer, behandeling met anti-stol ingsmiddelen, astma)
het best geen geneesmiddelen gebruiken die stoffen zoals acetylsalicylzuur bevatten
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
Gebruik PERDOLAN niet:
-
Als u een ernstig verminderde werking van de nieren of de lever vertoont, raadpleeg in
ieder geval eerst uw arts;
- Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van PERDOLAN of voor
paracetamol of fenacetine.
Pas goed op met PERDOLAN:
- als u lijdt aan een ernstige leverziekte;
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van
PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling
zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de voorgeschreven of aanbevolen doses
niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts aanhoudt.
Perdolan bruistabletten bevatten een kleine hoeveelheid natrium (144 mg/tablet).
Personen die een streng zoutarm dieet volgen, dienen eerst hun arts te raadplegen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met voedsel en drank
Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Zwangerschap
Er zijn geen aanwijzingen dat normale doses PERDOLAN, toegediend tijdens de
zwangerschap, nadelig zouden zijn voor de foetus. Voorzichtigheid is toch aangeraden
gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
v2.0_B1.3
De hoeveelheden paracetamol die in de moedermelk uitgescheiden worden, zijn zo klein
dat ze geen enkel risico inhouden voor de zuigeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van PERDOLAN heeft geen invloed op de waakzaamheid, het
concentratievermogen en de rijvaardigheid.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN
Niet van toepassing
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens PERDOLAN te gebruiken als u behandeld wordt
met geneesmiddelen tegen val ende ziekte (epilepsie). Bij gelijktijdig gebruik van
PERDOLAN en geneesmiddelen die de bloedstol ing vertragen, kan een regelmatige
controle van het bloed nodig zijn.
Noot voor diabetici: PERDOLAN kan de meting van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij
leverinsufficiëntie moet de dosis worden verlaagd.
Tabletten en bruistabletten:
Kinderen:
vanaf 25 kg (8 jaar): 1/2 tablet of bruistablet, tot 6 maal per dag;
vanaf 50 kg (14 jaar): 1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.
Volwassenen:
1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.
Maximaal 6 tabletten of bruistabletten per dag en maximaal 2 tabletten of bruistabletten per
keer innemen. De staafvormige tabletten zijn door hun speciale vorm gemakkelijker in te
slikken dan gewone tabletten. Ze kunnen het best met wat vloeistof worden ingenomen. De
bruistablet vol edig laten oplossen in een half glas water. De tabletten en bruistabletten
hebben een deelgleuf, zodat ze gemakkelijk doormidden kunnen worden gebroken.
v2.0_B1.3
Zetpil en à 500 mg voor volwassenen:
1 à 2 zetpil en, tot 3 maal per dag.
Maximaal 6 zetpil en per dag en maximaal 2 zetpil en per keer toedienen.
Het inbrengen van de zetpil en wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen.
Toedieningswijze
Tabletten om in te nemen langs de mond.
Bruistabletten om in te nemen langs de mond na oplossing in water.
Zetpil en om aan te brengen in de aars.
Wat u moet doen wanneer u PERDOLAN vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN
wordt gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van PERDOLAN heeft gebruikt dan zou mogen
Bij elke overdosering moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of met het
Antigifcentrum (070.245.245), zelfs bij vermoeden van intoxicatie en wanneer nog geen
symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
De eerste symptomen die na een overdosering optreden, zijn : braken, zweten, een
algemeen onbehaaglijkheidsgevoel en buikpijn. Levertoxiciteit is de voornaamste
verwikkeling van een overdosering.
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN
Zoals al e geneesmiddelen kan PERDOLAN bijwerkingen hebben.
Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag worden uiterst zelden waargenomen.
Uitzonderlijk kunnen ernstige leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.
Indien u andere ongewenste effecten ondervindt, gelieve deze te melden aan uw arts of
apotheker.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
PERDOLAN mag niet boven 25°C worden bewaard. PERDOLAN bruistabletten moeten
worden beschermd tegen vocht.
Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.
Uiterste gebruiksdatum
v2.0_B1.3
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalt op de eerste dag van
de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan,
de volgende het jaar).
6. Aanvullende informatie
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
België: 20 tabletten, 20 bruistabletten en 12 zetpil en: vrij van medisch voorschrift.
Luxemburg: vrij van medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in.
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is oktober 2010.
v2.0_B1.3

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG