Perdolan kinderen 350 mgjuli 2010
Patiëntenbijsluiter PERDOLAN - PEDIATRIE
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN zorgvuldig te
gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
6. Aanvullende informatie
PERDOLAN baby’s 100 mg, zetpillen
PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen
PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen
PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop
De werkzame stof is paracetamol.
Zetpillen
baby’s
bevatten 100 mg paracetamol per zetpil.
Zetpillen
kleuters
bevatten 200 mg paracetamol per zetpil.
Zetpillen
kinderen
bevatten 350 mg paracetamol per zetpil.
Andere bestanddelen zijn siliciumdioxide, halfsynthetische glyceriden, polysorbaat 20,
butylhydroxyanisol en butylhydroxytolueen.
De siroop bevat 32 mg paracetamol per ml.
Andere bestanddelen zijn sucrose, sorbitoloplossing, macrogol 1500, propyleenglycol,
glycerol, kersenaroma, natriumbenzoaat, anhydrisch citroenzuur (E330), benzoëzuur,
natriumerytrosine (E 127), oranjegeel S (E 110), gezuiverd water.
v2.0_B1.3
1
juli 2010
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer N.V./SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Zetpillen:
Baby's:
BE091357
Kleuters :
BE091366
Kinderen:
BE091375
Siroop: BE169285
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Zetpillen:
De zetpillen
baby’s, kleuters en kinderen
zijn beschikbaar in een verpakking met 12
zetpillen;
Siroop:
De siroop is beschikbaar in een fles met 200 ml met doseerpipet.
PERDOLAN is een pijnstillend en koortswerend middel.
PERDOLAN is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.
PERDOLAN is als pijn- en koortswerend middel een geschikt en veilig alternatief voor
personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of die om bepaalde redenen
(bestaande maagklachten of maagzweer, behandeling met anti-stollingsmiddelen, astma)
het best geen geneesmiddelen gebruiken die stoffen zoals acetylsalicylzuur bevatten.
2. Wat u moet weten voordat uw kind PERDOLAN gebruikt.
Uw kind mag PERDOLAN niet gebruiken indien hij/zij:
- Een ernstige verminderde werking van de nieren of de lever vertoont. In dit geval moet
eerst de arts geraadpleegd worden;
v2.0_B1.3
2
juli 2010
- overgevoelig is voor één van de bestanddelen van PERDOLAN of voor paracetamol of
fenactine.
Pas goed op met PERDOLAN:
Breng de arts op de hoogte als uw kind:
- lijdt aan een ernstige leverziekte;
- nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van PERDOLAN in
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling
zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de
voorgeschreven of aanbevolen doses
niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts bij uw kind aanhoudt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met voedsel en drank
Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Zwangerschap
Er zijn geen aanwijzingen dat normale doses PERDOLAN, toegediend tijdens de
zwangerschap, nadelig zouden zijn voor de foetus. Voorzichtigheid is toch aangeraden
gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
De hoeveelheden paracetamol die in de moedermelk uitgescheiden worden, zijn zo klein
dat ze geen enkel risico inhouden voor de zuigeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van PERDOLAN heeft geen invloed op de waakzaamheid, het
concentratievermogen en de rijvaardigheid.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN
Niet van toepassing
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen
v2.0_B1.3
3
juli 2010
Licht uw arts of apotheker in als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens PERDOLAN te gebruiken als uw kind behandeld
wordt met geneesmiddelen tegen vallende ziekte (epilepsie). Bij gelijktijdig gebruik van
PERDOLAN en geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen, kan een regelmatige
controle van het bloed nodig zijn.
Noot voor diabetici: PERDOLAN kan de meting van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
De normale via de mond in te nemen dagdosis voor kinderen bedraagt 40 mg per kg,
gespreid over verschillende toedieningen. De maximale totale dagdosis is 60 mg per kg.
Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij
leverinsufficiëntie moet de dosis worden verlaagd.
Zetpillen:
à 100 mg voor baby's:
tot 5 kg: 1 suppo à 100 mg, tot 3 maal per dag;
tot 9 kg: 1 suppo à 100 mg, tot 6 maal per dag.
à 200 mg voor kleuters:
10 tot 15 kg (1-3 jaar): 1 zetpil à 200 mg, tot 3 à 4 maal per dag;
16 tot 20 kg (4-5 jaar): 1 zetpil à 200 mg, tot 5 à 6 maal per dag.
à 350 mg voor kinderen:
21 tot 30 kg (6-9 jaar) : 1 zetpil à 350 mg, tot 4 maal per dag;
31 tot 39 kg (10-12 jaar): 1 zetpil à 350 mg, tot 6 maal per dag.
Maximaal 6 zetpillen per dag en maximaal 2 zetpillen per keer toedienen.
Het inbrengen van de zetpillen wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen.
Siroop:
Elke fles PERDOLAN siroop bevat een doseerpipet met gradaties van 1 kg, equivalent met
10 mg paracetamol. 10 mg paracetamol komt overeen met de gebruikelijke eenheidsdosis
per kg. Deze dosis mag tot 4 maal per dag worden toegediend. De doseerpipet laat een
dosering toe tot een lichaamsgewicht van 16 kg.
Gebruiksaanwijzing voor het openen van de fles en het gebruik van de pipet:
1. Schud de fles telkens voor gebruik.
v2.0_B1.3
4
juli 2010
2. De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden
terwijl u tegen wijzerzin draait (Figuur 1).
Breng de pipet in de fles.
3. Hou de onderste ring van de pipet vast. Zuig de vloeistof op door te trekken aan de
bovenste ring tot het streepje dat overeenkomt met het aantal kilo's dat het kind weegt
(tenzij anders voorgeschreven door de arts) (Figuur 2).
4. Neem de volledige pipet uit de fles (Figuur 3).
5. Ledig de pipet in een weinig drank door de bovenste ring naar beneden te schuiven.
6. Reinig de pipet met water. Sluit de fles met de plastieken schroefdop.
v2.0_B1.3
5
juli 2010
Toedieningswijze
Zetpillen om aan te brengen in de aars.
Siroop om in te nemen langs de mond.
Wat u moet doen wanneer uw kind PERDOLAN vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN wordt
gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als uw kind meer van PERDOLAN heeft gebruikt dan zou mogen
Bij elke overdosering moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of met het
Antigifcentrum (070.245.245), zelfs bij vermoeden van intoxicatie en wanneer nog geen
symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen worden. De
eerste symptomen die na een overdosering optreden, zijn : braken, zweten, een algemeen
onbehaaglijkheidsgevoel en buikpijn. Levertoxiciteit is de voornaamste verwikkeling van
een overdosering.
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN
Zoals alle geneesmiddelen kan PERDOLAN bijwerkingen hebben.
Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag worden uiterst zelden waargenomen.
Uitzonderlijk kunnen ernstige leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.
Indien u andere ongewenste effecten ondervindt, gelieve deze te melden aan uw arts of
apotheker.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
PERDOLAN mag niet boven 25°C worden bewaard.
Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.
v2.0_B1.3
6
juli 2010
Uiterste gebruiksdatum
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalt op de eerste dag van
de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan, de
volgende het jaar).
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
Vrij van medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is oktober 2010.
v2.0_B1.3
7
Patiëntenbijsluiter PERDOLAN - PEDIATRIE
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN zorgvuldig te
gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
· Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
6. Aanvul ende informatie
PERDOLAN baby's 100 mg, zetpillen
PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen
PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen
PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop

De werkzame stof is paracetamol.
Zetpil en baby's bevatten 100 mg paracetamol per zetpil.
Zetpil en kleuters bevatten 200 mg paracetamol per zetpil.
Zetpil en kinderen bevatten 350 mg paracetamol per zetpil.
Andere bestanddelen zijn siliciumdioxide, halfsynthetische glyceriden, polysorbaat 20,
butylhydroxyanisol en butylhydroxytolueen.
De siroop bevat 32 mg paracetamol per ml.
Andere bestanddelen zijn sucrose, sorbitoloplossing, macrogol 1500, propyleenglycol,
glycerol, kersenaroma, natriumbenzoaat, anhydrisch citroenzuur (E330), benzoëzuur,
natriumerytrosine (E 127), oranjegeel S (E 110), gezuiverd water.
v2.0_B1.3
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer N.V./SA
Antwerpseweg 15-17
BE-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
Zetpil en:
Baby's: BE091357
Kleuters : BE091366
Kinderen: BE091375
Siroop: BE169285
1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Zetpil en:
De zetpil en baby's, kleuters en kinderen zijn beschikbaar in een verpakking met 12
zetpil en;
Siroop:
De siroop is beschikbaar in een fles met 200 ml met doseerpipet.
PERDOLAN is een pijnstil end en koortswerend middel.
PERDOLAN is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.
PERDOLAN is als pijn- en koortswerend middel een geschikt en veilig alternatief voor
personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of die om bepaalde redenen
(bestaande maagklachten of maagzweer, behandeling met anti-stol ingsmiddelen, astma)
het best geen geneesmiddelen gebruiken die stoffen zoals acetylsalicylzuur bevatten.
2. Wat u moet weten voordat uw kind PERDOLAN gebruikt.
Uw kind mag PERDOLAN niet gebruiken indien hij/zij:
- Een ernstige verminderde werking van de nieren of de lever vertoont. In dit geval moet
eerst de arts geraadpleegd worden;
v2.0_B1.3
- overgevoelig is voor één van de bestanddelen van PERDOLAN of voor paracetamol of
fenactine.
Pas goed op met PERDOLAN:
Breng de arts op de hoogte als uw kind:
- lijdt aan een ernstige leverziekte;
- nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van PERDOLAN in
combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling
zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de voorgeschreven of aanbevolen doses
niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts bij uw kind aanhoudt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met voedsel en drank
Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Zwangerschap
Er zijn geen aanwijzingen dat normale doses PERDOLAN, toegediend tijdens de
zwangerschap, nadelig zouden zijn voor de foetus. Voorzichtigheid is toch aangeraden
gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Borstvoeding
De hoeveelheden paracetamol die in de moedermelk uitgescheiden worden, zijn zo klein
dat ze geen enkel risico inhouden voor de zuigeling.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van PERDOLAN heeft geen invloed op de waakzaamheid, het
concentratievermogen en de rijvaardigheid.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN
Niet van toepassing
Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen
v2.0_B1.3
Licht uw arts of apotheker in als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens PERDOLAN te gebruiken als uw kind behandeld
wordt met geneesmiddelen tegen val ende ziekte (epilepsie).
Bij gelijktijdig gebruik van
PERDOLAN en geneesmiddelen die de bloedstol ing vertragen, kan een regelmatige
controle van het bloed nodig zijn.
Noot voor diabetici: PERDOLAN kan de meting van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
De normale via de mond in te nemen dagdosis voor kinderen bedraagt 40 mg per kg,
gespreid over verschil ende toedieningen. De maximale totale dagdosis is 60 mg per kg.
Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij
leverinsufficiëntie moet de dosis worden verlaagd.
Zetpil en:
à 100 mg voor baby's:
tot 5 kg: 1 suppo à 100 mg, tot 3 maal per dag;
tot 9 kg: 1 suppo à 100 mg, tot 6 maal per dag.
à 200 mg voor kleuters:
10 tot 15 kg (1-3 jaar): 1 zetpil à 200 mg, tot 3 à 4 maal per dag;
16 tot 20 kg (4-5 jaar): 1 zetpil à 200 mg, tot 5 à 6 maal per dag.
à 350 mg voor kinderen:
21 tot 30 kg (6-9 jaar) : 1 zetpil à 350 mg, tot 4 maal per dag;
31 tot 39 kg (10-12 jaar): 1 zetpil à 350 mg, tot 6 maal per dag.
Maximaal 6 zetpil en per dag en maximaal 2 zetpil en per keer toedienen.
Het inbrengen van de zetpil en wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen.
Siroop:
Elke fles PERDOLAN siroop bevat een doseerpipet met gradaties van 1 kg, equivalent met
10 mg paracetamol. 10 mg paracetamol komt overeen met de gebruikelijke eenheidsdosis
per kg. Deze dosis mag tot 4 maal per dag worden toegediend. De doseerpipet laat een
dosering toe tot een lichaamsgewicht van 16 kg.
Gebruiksaanwijzing voor het openen van de fles en het gebruik van de pipet:
1. Schud de fles telkens voor gebruik.
v2.0_B1.3
2. De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden
terwijl u tegen wijzerzin draait (Figuur 1).
Breng
de pipet in de fles.
3. Hou de onderste ring van de pipet vast. Zuig de vloeistof op door te trekken aan de
bovenste ring tot het streepje dat overeenkomt met het aantal kilo's dat het kind weegt
(tenzij anders voorgeschreven door de arts) (Figuur 2).
4. Neem de vol edige pipet uit de fles (Figuur 3).
5. Ledig de pipet in een weinig drank door de bovenste ring naar beneden te schuiven.
6. Reinig de pipet met water. Sluit de fles met de plastieken schroefdop.
v2.0_B1.3
Toedieningswijze
Zetpil en om aan te brengen in de aars.
Siroop om in te nemen langs de mond.
Wat u moet doen wanneer uw kind PERDOLAN vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN wordt
gestopt
Niet van toepassing
Wat u moet doen als uw kind meer van PERDOLAN heeft gebruikt dan zou mogen
Bij elke overdosering moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of met het
Antigifcentrum (070.245.245), zelfs bij vermoeden van intoxicatie en wanneer nog geen
symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen worden. De
eerste symptomen die na een overdosering optreden, zijn : braken, zweten, een algemeen
onbehaaglijkheidsgevoel en buikpijn. Levertoxiciteit is de voornaamste verwikkeling van
een overdosering.
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN
Zoals al e geneesmiddelen kan PERDOLAN bijwerkingen hebben.
Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag worden uiterst zelden waargenomen.
Uitzonderlijk kunnen ernstige leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.
Indien u andere ongewenste effecten ondervindt, gelieve deze te melden aan uw arts of
apotheker.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
PERDOLAN mag niet boven 25°C worden bewaard.
Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.
v2.0_B1.3
Uiterste gebruiksdatum
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalt op de eerste dag van
de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan, de
volgende het jaar).
6. Aanvullende informatie
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze
Vrij van medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is oktober 2010.

v2.0_B1.3

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG