Perdofemina 400 mgAugustus 2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Perdofemina, 400 mg, filmomhulde tabletten
Ibuprofenlysinaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Perdofemina en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Perdofemina niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Perdofemina?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Perdofemina?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PERDOFEMINA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Perdofemina is een pijnstillend en koortswerend middel.
Perdofemina is aangewezen bij het verlichten van
- pijn zoals menstruatiepijn
- koortstoestanden.
Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. WANNEER MAG U PERDOFEMINA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Perdofemina niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U bent allergisch voor een ander niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel (zoals aspirine of
ibuprofen). Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere niet-steroïdale ontstekingsremmende
geneesmiddelen kunnen kruisreacties optreden.
-
Als u ooit kortademigheid, astma-aanval, lopende neus of netelroos vertoonde na inname van
acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s).
-
Als u ooit maagdarmbloeding of perforatie vertoonde die samengingen met eerder gebruik van
NSAIDs.
-
Als u momenteel een maagzweer of -bloeding heeft of gehad heeft.
-
Als u lijdt aan ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen.
-
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
-
Tijdens de 3 laatste maanden van de zwangerschap.
-
Als u minder dan 12 jaar oud bent.
V5.1_B4.1
1
Augustus 2014
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Perdofemina?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Perdofemina gebruikt.
- Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) en
andere collageenaandoeningen).
- Als u darmproblemen heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn).
- Als u ooit hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft gehad.
- Als u ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen heeft.
- Kortademigheid kan voorkomen indien u astma, een chronisch lopende neus, bijholte-of
voorhoofdholte ontsteking; neuspoliepen of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft. In
geval van vochtverlies is het noodzakelijk om voldoende vloeistof op te nemen.
- Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Perdofemina gebruikt wordt onmiddellijk na een
belangrijke heelkundige ingreep.
- Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden herleid door de laagste dosering te gebruiken
tijdens een zo kort mogelijke periode.
- Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (5
dagen).
- Als u hart-, nier- of leverfalen heeft en u vochtafdrijvende geneesmiddelen gebruikt, of na veel
vochtverlies, dan dient de diurese en de nierfunctie gecontroleerd te worden.
- Als u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
- Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan
het dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers,
leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
- Als u andere NSAID geneesmiddelen inneemt (inclusief COX-2 inhibitoren).
- Als u zwanger wenst te worden.
- Bij oudere personen kunnen bijwerkingen vaker optreden.
- Als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie gehad heeft die samengingen met het gebruik
van dit geneesmiddel. Deze aandoeningen worden niet noodzakelijk voorafgegaan door
waarschuwingstekenen of beperken zich niet enkel tot patiënten met een voorgeschiedenis van
dergelijke aandoeningen. Ze kunnen fataal zijn. Wanneer maagdarmbloeding of maagzweer
voorkomen, moet de behandeling onmiddelijk gestopt worden.
- Ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnson syndroom) werden uiterst zelden gerapporteerd in
combinatie met het gebruik van van NSAIDs. Het gebruik van Perdofemina moet onmiddelijk
gestopt worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, letsels van de slijmvliezen, of andere
tekenen van allergische reacties.
- Als u waterpokken heeft.
- Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld staan,
kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
- Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te
consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
- Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
- Er is een risico op nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
V5.1_B4.1
2
Augustus 2014
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Perdofemina nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE inhibitoren zoals captopril, beta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten),... en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen
kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag
daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
In het bijzonder, licht hen in als u de volgende geneesmiddelen neemt:
- Corticosteroïden (zoals prednisolone) en glucocorticoïden, aangezien dit het risico voor
maagdarmzweer en bloeding kan verhogen.
- Bloedverdunners (zoals warfarine), aangezien NSAIDs het effect van deze geneesmiddelen
kunnen versterken.
- Anti-bloedplaatjesaggregatiemiddelen (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve
serotonineheropname inhibitoren (geneesmiddel tegen depressie), aangezien dit het risico voor
bijwerkingen van het maagdarmstelsel kan verhogen.
- Bloeddrukverlagende geneesmiddelen en urineafdrijvende geneesmiddelen, aangezien NSAIDs
het effect van deze geneesmiddelen zouden kunnen verlagen en er zou een mogelijk verhoogd
risico voor de nieren zijn. Zorg er in dit geval voor dat u voldoende drinkt tijdens de dag.
- Lithium ( een geneesmiddel tegen depressie).
- Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma).
- Tacrolimus (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien het risico voor
niertoxiciteit toegenomen is.
- Cyclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien er beperkt bewijs
is voor een toegenomen risico voor niertoxiciteit.
- Fenytoïne. Bij hoge dosis zou Perdofemina het effect van fenytoïne kunnen verhogen, in het
bijzonder bij patiënten met nierinsufficiëntie. Bij gelijktijdig gebruik moet de dosis fenytoïne
aangepast worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van Perdofemina tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.
Gebruik Perdofemina niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik
van dit geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts anders adviseert.
Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding indien het gebruikt wordt volgens de
aanbevolen dosis en tijdens de kortst mogelijke periode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
V5.1_B4.1
3
Augustus 2014
Perdofemina kan bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid of vermoeidheid teweegbrengen.
Bestuur geen auto of ander voertuig als u zich duizelig of vermoeid voelt.
Gebruik geen machines en/of voer geen andere gevaarlijke activiteiten uit als u zich duizelig of
vermoeid voelt.
3. HOE GEBRUIKT U PERDOFEMINA?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Vanaf 12 jaar:
1 tablet driemaal per dag tot de symptomen zijn verdwenen. De tijd tussen 2
opeenvolgende innamen moet minstens 4 uur zijn.
De behandeling moet gestart worden vanaf de eerste tekenen van een nakende menstruatie. Neem
Perdofemina niet langer dan 5 dagen zonder uw arts te raadplegen. Neem nooit meer dan 3 tabletten
per dag in.
Als dit geneesmiddel bij adolescenten (tussen 12 en 18 jaar) voor meer dan 3 dagen is vereist, of als
de symptomen erger worden, moet een arts worden geconsulteerd.
Om Perdofemina sneller te doen werken, neemt u het geneesmiddel bij voorkeur met een beetje water
in. Als u last hebt van uw maag, kunt u het geneesmiddel innemen met wat voedsel.
Toedieningswijze
Filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.
Heeft u te veel van Perdofemina gebruikt?
Wanneer u te veel van Perdofemina heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Zelfs bij vermoeden van intoxicatie en
wanneer nog geen symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen
worden.
Zeg om welk geneesmiddel het gaat en hoeveel er werd ingenomen.
Te hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken: slaperigheid,
misselijkheid, braken en buikpijn.
In ernstige gevallen zal uw arts meteen de nodige maatregelen nemen.
Informatie voor de arts: maagspoeling of inductie van braken kan aangewezen zijn, gevolgd door
toediening van actieve kool.
Bent u vergeten Perdofemina te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Perdofemina
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Perdofemina? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken
Voor de frequentie van optreden van bijwerkingen worden volgende uitdrukkingen gebruikt:
V5.1_B4.1
4
Augustus 2014
zeer vaak: treft meer dan 1 gebruiker op 10
vaak: treft 1 tot 10 gebruikers op 100
soms: treft 1 tot 10 gebruikers op 1000
zelden: treft 1 tot 10 gebruikers op 10.000
zeer zelden: treft minder dan 1 gebruiker op 10.000
niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald.
Bijwerkingen
die kunnen optreden:
De meest voorkomende bijwerkingen zijn van gastro-intestinale aard. Maagzweren, perforatie of
maagdarmbloedingen, soms fataal, voornamelijk bij bejaarden, kunnen voorkomen (zie rubriek 4.4).
Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, verstopping, maagbrand, buikpijn, zwarte stoelgang,
bloedbraken, stomatitis ulcerosa, verergering van colitis en de ziekte van Crohn (zie rubriek 4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik) werden gerapporteerd na het toedienen van
NSAID’s. Minder frequent werd gastritis vastgesteld.
Indien erge pijn in de bovenbuik, bloedbraken of zwarte stoelgang zich voordoen, de behandeling
stoppen en een arts raadplegen.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen in de bloedcelaanmaak – eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
wondjes in de mond, griepachtige klachten, ernstige uitputtingsverschijnselen, neus- en
huidbloedingen
Indien deze gevallen zich voordoen, de behandeling onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen.
Elke zelfmedicatie met pijnstillers of koortswerende geneesmiddelen (antipyretische
geneesmiddelen) mag niet gebeuren.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: symptomen van aseptische meningitis bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten
– eerste tekenen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: hoofdpijn
Hart- en bloedvataandoeningen
Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Zeer zelden: zwelling, hoge bloeddruk en hartfalen
Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: maagdarmsymptomen zoals maagbrand, maag en buikpijn en misselijkheid
Zelden: diarree, winderigheid, verstopping en braken
Zeer zelden: maagdarmzweren, perforatie of maagdarmbloedingen
Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging (voornamelijk bij langdurige behandeling)
V5.1_B4.1
5
Augustus 2014
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden:
- ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (bv. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk onstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
- Blaasvormige huidreactie, ook Stevens Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse.
V5.1_B4.1
6
Augustus 2014
Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder urine-uitscheiding dan normaal en zwelling (ook acuut nierfalen is mogelijk),
nierbeschadiging of verhoogde ureumconcentraties in het bloed (eerste tekenen zijn: minder urine-
uitscheiding dan normaal, een algemeen beroerd gevoel)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zoals voor alle geneesmiddelen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Soms: gepaard met huiduitslag en jeuk.
Zeer zelden:
- Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.
Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is
onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
- Verergering van astma.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 30°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Perdofemina?
- De werkzame stof in Perdofemina is ibuprofenlysinaat. De filmomhulde tabletten bevatten
684 mg ibuprofenlysinaat (gelijkwaardig aan 400 mg ibuprofen) per tablet.
- De andere stoffen in Perdofemina zijn povidone, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171).
V5.1_B4.1
7
Augustus 2014
Hoe ziet Perdofemina eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Perdofemina is beschikbaar in een PVC/PE/PVDC - Alu blisterverpakking met 20, 30 of 100
(kliniekverpakking) filmomhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE228453
Afleveringswijze
Niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014
V5.1_B4.1
8

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Perdofemina, 400 mg, filmomhulde tabletten
Ibuprofenlysinaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Perdofemina en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Perdofemina niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Perdofemina?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Perdofemina?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PERDOFEMINA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Perdofemina is een pijnstillend en koortswerend middel.
Perdofemina is aangewezen bij het verlichten van
- pijn zoals menstruatiepijn
- koortstoestanden.
Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2. WANNEER MAG U PERDOFEMINA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Perdofemina niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- U bent allergisch voor een ander niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel (zoals aspirine of
ibuprofen). Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere niet-steroïdale ontstekingsremmende
geneesmiddelen kunnen kruisreacties optreden.
-
Als u ooit kortademigheid, astma-aanval, lopende neus of netelroos vertoonde na inname van
acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID's).
-
Als u ooit maagdarmbloeding of perforatie vertoonde die samengingen met eerder gebruik van
NSAIDs.
-
Als u momenteel een maagzweer of -bloeding heeft of gehad heeft.
-
Als u lijdt aan ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen.
-
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen).
-
Tijdens de 3 laatste maanden van de zwangerschap.
-
Als u minder dan 12 jaar oud bent.
V5.1_B4.1
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Perdofemina?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Perdofemina gebruikt.
-
Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) en
andere collageenaandoeningen).
- Als u darmproblemen heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn).
- Als u ooit hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft gehad.
- Als u ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen heeft.
- Kortademigheid kan voorkomen indien u astma, een chronisch lopende neus, bijholte-of
voorhoofdholte ontsteking; neuspoliepen of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft. In
geval van vochtverlies is het noodzakelijk om voldoende vloeistof op te nemen.
- Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Perdofemina gebruikt wordt onmiddellijk na een
belangrijke heelkundige ingreep.
- Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden herleid door de laagste dosering te gebruiken
tijdens een zo kort mogelijke periode.
- Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (5
dagen).
- Als u hart-, nier- of leverfalen heeft en u vochtafdrijvende geneesmiddelen gebruikt, of na veel
vochtverlies, dan dient de diurese en de nierfunctie gecontroleerd te worden.
- Als u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt), dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
- Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan
het dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers,
leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
- Als u andere NSAID geneesmiddelen inneemt (inclusief COX-2 inhibitoren).
- Als u zwanger wenst te worden.
- Bij oudere personen kunnen bijwerkingen vaker optreden.
- Als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie gehad heeft die samengingen met het gebruik
van dit geneesmiddel. Deze aandoeningen worden niet noodzakelijk voorafgegaan door
waarschuwingstekenen of beperken zich niet enkel tot patiënten met een voorgeschiedenis van
dergelijke aandoeningen. Ze kunnen fataal zijn. Wanneer maagdarmbloeding of maagzweer
voorkomen, moet de behandeling onmiddelijk gestopt worden.
- Ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnson syndroom) werden uiterst zelden gerapporteerd in
combinatie met het gebruik van van NSAIDs. Het gebruik van Perdofemina moet onmiddelijk
gestopt worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, letsels van de slijmvliezen, of andere
tekenen van allergische reacties.
- Als u waterpokken heeft.
- Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld staan,
kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
- Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te
consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
- Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
- Er is een risico op nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
V5.1_B4.1
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Perdofemina nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE inhibitoren zoals captopril, beta-receptor-
blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten),... en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen
kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag
daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.
In het bijzonder, licht hen in als u de volgende geneesmiddelen neemt:
-
Corticosteroïden (zoals prednisolone) en glucocorticoïden, aangezien dit het risico voor
maagdarmzweer en bloeding kan verhogen.
- Bloedverdunners (zoals warfarine), aangezien NSAIDs het effect van deze geneesmiddelen
kunnen versterken.
- Anti-bloedplaatjesaggregatiemiddelen (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve
serotonineheropname inhibitoren (geneesmiddel tegen depressie), aangezien dit het risico voor
bijwerkingen van het maagdarmstelsel kan verhogen.
- Bloeddrukverlagende geneesmiddelen en urineafdrijvende geneesmiddelen, aangezien NSAIDs
het effect van deze geneesmiddelen zouden kunnen verlagen en er zou een mogelijk verhoogd
risico voor de nieren zijn. Zorg er in dit geval voor dat u voldoende drinkt tijdens de dag.
- Lithium ( een geneesmiddel tegen depressie).
- Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma).
- Tacrolimus (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien het risico voor
niertoxiciteit toegenomen is.
- Cyclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien er beperkt bewijs
is voor een toegenomen risico voor niertoxiciteit.
- Fenytoïne. Bij hoge dosis zou Perdofemina het effect van fenytoïne kunnen verhogen, in het
bijzonder bij patiënten met nierinsufficiëntie. Bij gelijktijdig gebruik moet de dosis fenytoïne
aangepast worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van Perdofemina tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.
Gebruik Perdofemina niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik
van dit geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts anders adviseert.
Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding indien het gebruikt wordt volgens de
aanbevolen dosis en tijdens de kortst mogelijke periode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
V5.1_B4.1
Perdofemina kan bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid of vermoeidheid teweegbrengen.
Bestuur geen auto of ander voertuig als u zich duizelig of vermoeid voelt.
Gebruik geen machines en/of voer geen andere gevaarlijke activiteiten uit als u zich duizelig of
vermoeid voelt.
3. HOE GEBRUIKT U PERDOFEMINA?
Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe gebruiken en hoeveel?
Vanaf 12 jaar: 1 tablet driemaal per dag tot de symptomen zijn verdwenen. De tijd tussen 2
opeenvolgende innamen moet minstens 4 uur zijn.
De behandeling moet gestart worden vanaf de eerste tekenen van een nakende menstruatie. Neem
Perdofemina niet langer dan 5 dagen zonder uw arts te raadplegen. Neem nooit meer dan 3 tabletten
per dag in.
Als dit geneesmiddel bij adolescenten (tussen 12 en 18 jaar) voor meer dan 3 dagen is vereist, of als
de symptomen erger worden, moet een arts worden geconsulteerd.
Om Perdofemina sneller te doen werken, neemt u het geneesmiddel bij voorkeur met een beetje water
in. Als u last hebt van uw maag, kunt u het geneesmiddel innemen met wat voedsel.
Toedieningswijze
Filmomhulde tabletten voor oraal gebruik.
Heeft u te veel van Perdofemina gebruikt?
Wanneer u te veel van Perdofemina heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Zelfs bij vermoeden van intoxicatie en
wanneer nog geen symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen
worden.
Zeg om welk geneesmiddel het gaat en hoeveel er werd ingenomen.
Te hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken: slaperigheid,
misselijkheid, braken en buikpijn.
In ernstige gevallen zal uw arts meteen de nodige maatregelen nemen.
Informatie voor de arts: maagspoeling of inductie van braken kan aangewezen zijn, gevolgd door
toediening van actieve kool.
Bent u vergeten Perdofemina te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Perdofemina
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Perdofemina? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken
Voor de frequentie van optreden van bijwerkingen worden volgende uitdrukkingen gebruikt:
V5.1_B4.1
zeer vaak: treft meer dan 1 gebruiker op 10
vaak: treft 1 tot 10 gebruikers op 100
soms: treft 1 tot 10 gebruikers op 1000
zelden: treft 1 tot 10 gebruikers op 10.000
zeer zelden: treft minder dan 1 gebruiker op 10.000
niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald.
Bijwerkingen die kunnen optreden:
De meest voorkomende bijwerkingen zijn van gastro-intestinale aard. Maagzweren, perforatie of
maagdarmbloedingen, soms fataal, voornamelijk bij bejaarden, kunnen voorkomen (zie rubriek 4.4).
Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, verstopping, maagbrand, buikpijn, zwarte stoelgang,
bloedbraken, stomatitis ulcerosa, verergering van colitis en de ziekte van Crohn (zie rubriek 4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik) werden gerapporteerd na het toedienen van
NSAID's. Minder frequent werd gastritis vastgesteld.
Indien erge pijn in de bovenbuik, bloedbraken of zwarte stoelgang zich voordoen, de behandeling
stoppen en een arts raadplegen.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen in de bloedcelaanmaak ­ eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
wondjes in de mond, griepachtige klachten, ernstige uitputtingsverschijnselen, neus- en
huidbloedingen
Indien deze gevallen zich voordoen, de behandeling onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen.
Elke zelfmedicatie met pijnstillers of koortswerende geneesmiddelen (antipyretische
geneesmiddelen) mag niet gebeuren.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: symptomen van aseptische meningitis bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten
­ eerste tekenen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: hoofdpijn
Hart- en bloedvataandoeningen
Geneesmiddelen zoals Perdofemina kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte.
Zeer zelden: zwelling, hoge bloeddruk en hartfalen
Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: maagdarmsymptomen zoals maagbrand, maag en buikpijn en misselijkheid
Zelden: diarree, winderigheid, verstopping en braken
Zeer zelden: maagdarmzweren, perforatie of maagdarmbloedingen
Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging (voornamelijk bij langdurige behandeling)
V5.1_B4.1
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden:
-
ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (bv. erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk onstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
- Blaasvormige huidreactie, ook Stevens Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse.
V5.1_B4.1
Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder urine-uitscheiding dan normaal en zwelling (ook acuut nierfalen is mogelijk),
nierbeschadiging of verhoogde ureumconcentraties in het bloed (eerste tekenen zijn: minder urine-
uitscheiding dan normaal, een algemeen beroerd gevoel)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zoals voor alle geneesmiddelen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Soms: gepaard met huiduitslag en jeuk.
Zeer zelden:
-
Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.
Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is
onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
- Verergering van astma.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie,
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 30°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Perdofemina?
- De werkzame stof in Perdofemina is ibuprofenlysinaat. De filmomhulde tabletten bevatten
684 mg ibuprofenlysinaat (gelijkwaardig aan 400 mg ibuprofen) per tablet.
- De andere stoffen in Perdofemina zijn povidone, microkristallijne cellulose,
magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171).
V5.1_B4.1
Hoe ziet Perdofemina eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Perdofemina is beschikbaar in een PVC/PE/PVDC - Alu blisterverpakking met 20, 30 of 100
(kliniekverpakking) filmomhulde tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE228453
Afleveringswijze
Niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014
V5.1_B4.1

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG