Pariet 20 mgBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Pariet® 10 mg, maagsapresistente tabletten
Pariet® 20 mg, maagsapresistente tabletten
rabeprazolnatrium
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Pariet gebruikt?
2. Wanneer mag u Pariet niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Pariet?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Pariet?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. Waarvoor wordt Pariet gebruikt?
Pariet tabletten bevatten als werkzame stof rabeprazolnatrium. Dit geneesmiddel behoort tot de
zogenaamde protonpompremmers. Die zorgen ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.
Pariet tabletten worden gebruikt voor behandeling van de volgende aandoeningen:
-
een ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur (reflux). Hierbij kunt u last
hebben van zuurbranden. Slokdarmontsteking wordt veroorzaakt door terugvloei van zuur en
voedsel uit de maag naar de slokdarm.
-
zweren in uw maag of het bovenste deel van de darm (de dunne darm). Als deze zweren
geïnfecteerd zijn met de zogenaamde Helicobacter pylori-bacteriën, zult u ook antibiotica krijgen.
Door Pariet tabletten en antibiotica samen te gebruiken verdwijnt de infectie en geneest de zweer.
Pariet voorkomt ook dat de infectie en de zweren terugkomen.
-
het Zollinger-Ellison syndroom, een aandoening waarbij de maag te grote hoeveelheden zuur
aanmaakt.
2. Wanneer mag u Pariet niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
In de volgende situaties mag u Pariet niet gebruiken:
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
-
U bent zwanger of denkt dat u zwanger bent.
-
U geeft borstvoeding.
Gebruik Pariet niet als een van deze situaties voor u geldt. Als u dat niet zeker weet, neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u Pariet inneemt.
Zie ook rubriek Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pariet?
Vraag voordat u Pariet inneemt advies aan uw arts of apotheker in de volgende situaties:
-
als u allergisch bent voor andere protonpompremmers of zogeheten ‘gesubstitueerde
benzimidazolen’
-
bij enkele patiënten zijn problemen met hun bloed en hun lever gezien, maar die verbeteren vaak als
men met Pariet stopt
-
als u maagkanker heeft
-
als u wel eens problemen met uw lever heeft gehad
-
als u het medicijn atazanavir gebruikt voor hiv/aids.
Als u niet zeker weet of er bij u sprake is van een van de bovenstaande situaties, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Pariet inneemt.
Kinderen
Kinderen mogen Pariet niet gebruiken.
Als u ernstige diarree (waterig of bloederig) krijgt met symptomen zoals koorts, buikpijn of
gevoeligheid van de buik, stop dan met het gebruik van Pariet en ga onmiddellijk naar uw
arts.
Indien u een protonpompremmer gebruikt zoals Pariet, vooral voor een periode langer dan een jaar, kan dit
uw risico op een fractuur van de heup, pols of wervelkolom licht verhogen. Vertel het uw arts als u
osteoporose hebt of als u corticosteroïden gebruikt (dit kan het risico op osteoporose verhogen).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pariet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen en voor
kruidenmiddelen.
Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
ketoconazol of itraconazol – gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties. Pariet kan de
hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen. Het kan zijn dat uw arts de dosering
bij u moet aanpassen.
-
atazanavir, gebruikt voor de behandeling van hiv/aids. Pariet kan de hoeveelheid van dit type
geneesmiddelen in uw bloed verlagen; deze geneesmiddelen mogen daarom niet tegelijk worden
gebruikt.
Als u niet zeker weet of u een van de bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u Pariet inneemt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
-
Gebruik Pariet niet als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn.
-
Gebruik Pariet niet als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt zich slaperig voelen bij gebruik van Pariet. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuig en bedien
geen gereedschappen of machines.
3. Hoe gebruikt u Pariet?
Gebruik Pariet altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe moet u Pariet innemen?
-
Haal alleen een tablet uit de blisterverpakking als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.
-
Slik de tabletten heel door met een slok water. U mag de tabletten niet kauwen of pletten.
-
Uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten u moet innemen en hoe lang u ze moet blijven innemen. Dit
hangt af van welke aandoening u heeft.
-
Als u Pariet langdurig gebruikt, zal uw arts u af en toe willen controleren.
Volwassenen en ouderen
Voor slokdarmontsteking
Bij matige tot ernstige klachten van slokdarmontsteking
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 10 mg eenmaal per dag gedurende maximaal
4 weken.
- Neem de tablet ’s morgens voor het ontbijt in.
- Als uw klachten na 4 weken behandeling terugkomen, kan uw arts u zeggen dat u één tablet Pariet
van 10 mg kunt innemen op het moment dat u klachten heeft.
Bij ernstiger klachten van slokdarmontsteking (met aantasting van de slokdarm)
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 tot 8 weken.
- Neem de tablet ’s morgens voor het ontbijt in.
Voor langdurige behandeling van slokdarmklachten (onderhoudsbehandeling)
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 10 mg of 20 mg eenmaal per dag zo lang als uw
arts heeft gezegd.
- Neem de tablet ’s morgens voor het ontbijt in.
- Uw arts zal u regelmatig willen zien om uw klachten en de dosering te controleren.
Voor zweren van de maag
-
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 6 weken.
-
Neem de tablet ’s morgens voor het ontbijt in.
-
Uw arts kan u voorschrijven om Pariet nog 6 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn
verbeterd.
Voor
-
-
-
zweren van de dunne darm
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 weken.
Neem de tablet ’s morgens voor het ontbijt in.
Uw arts kan u voorschrijven om Pariet nog 4 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn
verbeterd.
Voor zweren veroorzaakt door infectie met Helicobacter pylori en om terugkeer te voorkomen
-
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg tweemaal per dag gedurende 7 dagen.
-
Uw arts zal u ook antibiotica voorschrijven, namelijk amoxicilline en claritromycine.
Raadpleeg de betreffende afzonderlijke bijsluiters voor meer informatie over de andere medicijnen die
worden gebruikt bij de behandeling van Helicobacter pylori.
Voor Zollinger-Ellison syndroom met overmatige zuurproductie in de maag
-
De gebruikelijke dosering is drie tabletten Pariet van 20 mg, om te beginnen eenmaal per dag.
-
Daarna kan de dosis door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling
reageert.
Als u langdurig wordt behandeld zult u regelmatig naar de dokter moeten om uw tabletten en klachten
opnieuw te bekijken.
Kinderen.
Kinderen mogen Pariet niet gebruiken.
Patiënten met leverproblemen.
Neem contact op met uw arts; deze zal extra voorzichtig zijn bij het
begin van de behandeling met Pariet en als u doorgaat met de behandeling met Pariet.
Heeft u te veel van Pariet ingenomen?
Wanneer u te veel van Pariet heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).Neem het doosje tabletten mee.
Bent u vergeten Pariet in te nemen?
-
Wanneer u bent vergeten uw tablet of tabletten in te nemen, neem dan de vergeten dosis in zodra u
daaraan denkt. Maar als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet of tabletten dan
over en ga op de gewone manier door met het gebruik.
-
Als u uw geneesmiddel meer dan 5 dagen bent vergeten, raadpleeg dan uw arts voordat u Pariet
weer inneemt.
-
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Pariet
Normaal gesproken zullen uw klachten al verbeteren voordat de zweer of ontsteking volledig is genezen.
Belangrijk: stop niet eerder met het innemen van de tabletten dan uw arts heeft gezegd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Pariet bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De
bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en verbeteren zonder dat u met Pariet hoeft te stoppen.
Stop met het innemen van Pariet en ga meteen naar de dokter als u een van de volgende
bijwerkingen merkt - het kan zijn dat u met spoed moet worden behandeld:
-
allergische reacties – aanwijzingen hiervoor zijn: plotseling gezwollen gezicht, moeilijk ademhalen
of lage bloeddruk, wat kan leiden tot flauwvallen
-
veelvuldige infecties zoals keelpijn of hoge temperatuur (koorts) of zweertjes in uw mond of keel
-
gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen.
Deze bijwerkingen zijn zeldzaam. Dat wil zeggen dat ze bij minder dan 1 op de 1000 personen
voorkomen.
-
ernstige blaarvorming op de huid, of pijn en zweertjes in uw mond of keel.
Deze bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Dat wil zeggen dat ze bij minder dan 1 op de 10.000 personen
voorkomen.
Andere mogelijke bijwerkingen:
Vaak (bij minder dan 1 op de 10 personen)
-
infecties
-
slaapproblemen
-
hoofdpijn of duizeligheid
-
hoesten, loopneus of keelpijn
-
effecten op uw maag of darm zoals maagpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken of
verstopping
-
rugpijn of andere pijn
-
zwakte of griepachtige verschijnselen.
Soms (bij minder dan 1 op de 100 personen)
-
nerveus of slaperig gevoel
-
bronchitis (ontsteking van de luchtwegen)
-
verstopte en pijnlijke neus-, bij- en voorhoofdsholtes (sinusitis)
-
droge mond
-
maag-darmstoornissen, opboeren
-
huiduitslag of rode huid
-
spierpijn, gewrichtspijn, beenkramp
-
blaasontsteking (infectie van de urinewegen)
-
pijn op de borst
-
koude rillingen of koorts
-
veranderingen in de werking van uw lever (te zien in bloedonderzoek).
Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 personen)
-
verlies van eetlust (anorexia)
-
depressie
-
overgevoeligheid (onder andere allergische reacties)
-
zichtstoornissen
-
pijnlijke mond of gestoorde smaak
-
lichte maagstoornis of maagpijn
-
leverproblemen met onder andere geel worden van de huid en van het wit van de ogen (geelzucht)
-
huiduitslag met jeuk of blaarvorming van de huid
-
zweten
-
nierproblemen
-
gewichtstoename
-
veranderingen in witte bloedcellen (te zien in bloedonderzoek) die kunnen leiden tot regelmatige
infecties
-
vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u gemakkelijker bloedt of
blauwe plekken krijgt dan normaal.
Andere mogelijke bijwerkingen; hiervan is niet bekend hoe vaak ze voorkomen
-
zwellen van de borsten bij mannen
-
vasthouden van vocht
-
lage hoeveelheid natrium in het bloed, wat kan leiden tot vermoeidheid en verwardheid,
spiertrekkingen, stuipen en coma.
-
Patiënten die in het verleden leverproblemen hebben gehad kunnen in zeer zeldzame gevallen een
hersenaandoening krijgen.
Als u Pariet langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat de magnesiumwaarden in uw
bloed dalen. Lage magnesiumwaarden kunnen zich uiten onder de vorm van vermoeidheid,
onwillekeurige spiertrekkingen, desoriëntatie, stuipen, duizeligheid, versnelde hartslag. Als u een
van deze symptomen vertoont, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Lage magnesiumwaarden
kunnen ook leiden tot een verlaging van de kalium- of calciumwaarden in het bloed. Uw arts kan
besluiten om regelmatig een bloedtest uit te voeren om uw magnesiumwaarden te controleren.
Word niet ongerust door deze lijst met bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen enkele bijwerking krijgt.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Pariet?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25
°C.
Niet in de koelkast bewaren.
Gebruik Pariet niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de folie
van de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Pariet?
In elke tablet van Pariet 10 mg zit 10 mg van de werkzame stof rabeprazolnatrium.
De andere stoffen zijn:
mannitol (E 421), magnesiumoxide, licht gesubstitueerde hyprolose, hyprolose, magnesiumstearaat,
ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B),
titaniumdioxide (E 171), rood ijzeroxide (E172), carnaubawas en inkt (witte schellak, zwart ijzeroxide
(E172), gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).
In elke tablet van Pariet 20 mg zit 20 mg van de werkzame stof rabeprazolnatrium.
De andere stoffen zijn:
mannitol (E 421), magnesiumoxide, licht gesubstitueerde hyprolose, hyprolose, magnesiumstearaat,
ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B),
titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172), carnaubawas en inkt (witte schellak, rood ijzeroxide
(E172), glycerine-vetzuur, gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).
Hoe ziet Pariet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Pariet 10 mg maagsapresistente tabletten zijn roze, filmomhulde, bolronde tabletten met aan één kant de
opdruk ‘E241’.
Pariet 20 mg maagsapresistente tabletten zijn gele, filmomhulde, bolronde tabletten met aan één kant de
opdruk ‘E243’.
Pariet tabletten zitten verpakt in blisterverpakkingen in verpakkingen met 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50,
56, 75, 98, 112 of 120 tabletten.
Het kan zijn dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning:
Janssen-Cilag NV
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikanten:
Eisai Manufacturing Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10
9SN, UK
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pariet 10 mg maagsapresistente tabletten:
BE199692
Pariet 20 mg maagsapresistente tabletten:
BE199701
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Lidstaat
België
Denemarken
Duitsland
Engeland (Verenigd Koninkrijk)
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Naam van het
geneesmiddel
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Lidstaat
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zweden
Naam van het geneesmiddel
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Pariet
Aciphex, Pariet
Pariet
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2013.

Pariet® 10 mg, maagsapresistente tabletten
Pariet® 20 mg, maagsapresistente tabletten

rabeprazolnatrium
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Pariet gebruikt?
2. Wanneer mag u Pariet niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Pariet?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Pariet?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. Waarvoor wordt Pariet gebruikt?
Pariet tabletten bevatten als werkzame stof rabeprazolnatrium. Dit geneesmiddel behoort tot de
zogenaamde protonpompremmers. Die zorgen ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.
Pariet tabletten worden gebruikt voor behandeling van de volgende aandoeningen:
-
een ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur (reflux). Hierbij kunt u last
hebben van zuurbranden. Slokdarmontsteking wordt veroorzaakt door terugvloei van zuur en
voedsel uit de maag naar de slokdarm.
- zweren in uw maag of het bovenste deel van de darm (de dunne darm). Als deze zweren
geïnfecteerd zijn met de zogenaamde Helicobacter pylori-bacteriën, zult u ook antibiotica krijgen.
Door Pariet tabletten en antibiotica samen te gebruiken verdwijnt de infectie en geneest de zweer.
Pariet voorkomt ook dat de infectie en de zweren terugkomen.
- het Zollinger-Ellison syndroom, een aandoening waarbij de maag te grote hoeveelheden zuur
aanmaakt.
2. Wanneer mag u Pariet niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
In de volgende situaties mag u Pariet niet gebruiken:
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
- U bent zwanger of denkt dat u zwanger bent.
- Zie ook rubriek Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pariet?
Vraag voordat u Pariet inneemt advies aan uw arts of apotheker in de volgende situaties:
-
als u allergisch bent voor andere protonpompremmers of zogeheten `gesubstitueerde
benzimidazolen'
- bij enkele patiënten zijn problemen met hun bloed en hun lever gezien, maar die verbeteren vaak als
men met Pariet stopt
-
als u maagkanker heeft
-
als u wel eens problemen met uw lever heeft gehad
-
als u het medicijn atazanavir gebruikt voor hiv/aids.
Als u niet zeker weet of er bij u sprake is van een van de bovenstaande situaties, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Pariet inneemt.
Kinderen
Kinderen mogen Pariet niet gebruiken.
Als u ernstige diarree (waterig of bloederig) krijgt met symptomen zoals koorts, buikpijn of
gevoeligheid van de buik, stop dan met het gebruik van Pariet en ga onmiddellijk naar uw
arts.
Indien u een protonpompremmer gebruikt zoals Pariet, vooral voor een periode langer dan een jaar, kan dit
uw risico op een fractuur van de heup, pols of wervelkolom licht verhogen. Vertel het uw arts als u
osteoporose hebt of als u corticosteroïden gebruikt (dit kan het risico op osteoporose verhogen).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pariet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen en voor
kruidenmiddelen.
Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
ketoconazol of itraconazol ­ gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties. Pariet kan de
hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen. Het kan zijn dat uw arts de dosering
bij u moet aanpassen.
- atazanavir, gebruikt voor de behandeling van hiv/aids. Pariet kan de hoeveelheid van dit type
geneesmiddelen in uw bloed verlagen; deze geneesmiddelen mogen daarom niet tegelijk worden
gebruikt.
Als u niet zeker weet of u een van de bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u Pariet inneemt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
-
Gebruik Pariet niet als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn.
- Gebruik Pariet niet als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven.
3. Hoe gebruikt u Pariet?
Gebruik Pariet altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe moet u Pariet innemen?
-
Haal alleen een tablet uit de blisterverpakking als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.
- Slik de tabletten heel door met een slok water. U mag de tabletten niet kauwen of pletten.
- Uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten u moet innemen en hoe lang u ze moet blijven innemen. Dit
hangt af van welke aandoening u heeft.
- Als u Pariet langdurig gebruikt, zal uw arts u af en toe willen controleren.
Volwassenen en ouderen
Voor slokdarmontsteking
Bij matige tot ernstige klachten van slokdarmontsteking
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 10 mg eenmaal per dag gedurende maximaal
4 weken.
- Neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.
- Als uw klachten na 4 weken behandeling terugkomen, kan uw arts u zeggen dat u één tablet Pariet
van 10 mg kunt innemen op het moment dat u klachten heeft.
Bij ernstiger klachten van slokdarmontsteking (met aantasting van de slokdarm)
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 tot 8 weken.
- Neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.
Voor langdurige behandeling van slokdarmklachten (onderhoudsbehandeling)
- De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 10 mg of 20 mg eenmaal per dag zo lang als uw
arts heeft gezegd.
- Neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.
- Uw arts zal u regelmatig willen zien om uw klachten en de dosering te controleren.
Voor zweren van de maag
-
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 6 weken.
- Neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.
- Uw arts kan u voorschrijven om Pariet nog 6 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn
verbeterd.
Voor zweren van de dunne darm
-
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 weken.
- Neem de tablet 's morgens voor het ontbijt in.
- Uw arts kan u voorschrijven om Pariet nog 4 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn
verbeterd.
Voor zweren veroorzaakt door infectie met Helicobacter pylori en om terugkeer te voorkomen
-
De gebruikelijke dosering is één tablet Pariet van 20 mg tweemaal per dag gedurende 7 dagen.
-
Voor Zollinger-Ellison syndroom met overmatige zuurproductie in de maag
-
De gebruikelijke dosering is drie tabletten Pariet van 20 mg, om te beginnen eenmaal per dag.
- Daarna kan de dosis door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling
reageert.
Als u langdurig wordt behandeld zult u regelmatig naar de dokter moeten om uw tabletten en klachten
opnieuw te bekijken.
Kinderen. Kinderen mogen Pariet niet gebruiken.
Patiënten met leverproblemen. Neem contact op met uw arts; deze zal extra voorzichtig zijn bij het
begin van de behandeling met Pariet en als u doorgaat met de behandeling met Pariet.
Heeft u te veel van Pariet ingenomen?
Wanneer u te veel van Pariet heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).Neem het doosje tabletten mee.
Bent u vergeten Pariet in te nemen?
-
Wanneer u bent vergeten uw tablet of tabletten in te nemen, neem dan de vergeten dosis in zodra u
daaraan denkt. Maar als het al tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet of tabletten dan
over en ga op de gewone manier door met het gebruik.
- Als u uw geneesmiddel meer dan 5 dagen bent vergeten, raadpleeg dan uw arts voordat u Pariet
weer inneemt.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Pariet
Normaal gesproken zullen uw klachten al verbeteren voordat de zweer of ontsteking volledig is genezen.
Belangrijk: stop niet eerder met het innemen van de tabletten dan uw arts heeft gezegd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Pariet bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De
bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en verbeteren zonder dat u met Pariet hoeft te stoppen.
Stop met het innemen van Pariet en ga meteen naar de dokter als u een van de volgende
bijwerkingen merkt - het kan zijn dat u met spoed moet worden behandeld:
-
allergische reacties ­ aanwijzingen hiervoor zijn: plotseling gezwollen gezicht, moeilijk ademhalen
of lage bloeddruk, wat kan leiden tot flauwvallen
- veelvuldige infecties zoals keelpijn of hoge temperatuur (koorts) of zweertjes in uw mond of keel
- gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen.
Deze bijwerkingen zijn zeldzaam. Dat wil zeggen dat ze bij minder dan 1 op de 1000 personen
voorkomen.
-
Andere mogelijke bijwerkingen:
Vaak (bij minder dan 1 op de 10 personen)
-
infecties
- slaapproblemen
- hoofdpijn of duizeligheid
- hoesten, loopneus of keelpijn
- effecten op uw maag of darm zoals maagpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken of
verstopping
- rugpijn of andere pijn
- zwakte of griepachtige verschijnselen.
Soms (bij minder dan 1 op de 100 personen)
-
nerveus of slaperig gevoel
- bronchitis (ontsteking van de luchtwegen)
- verstopte en pijnlijke neus-, bij- en voorhoofdsholtes (sinusitis)
- droge mond
- maag-darmstoornissen, opboeren
- huiduitslag of rode huid
- spierpijn, gewrichtspijn, beenkramp
- blaasontsteking (infectie van de urinewegen)
- pijn op de borst
- koude rillingen of koorts
- veranderingen in de werking van uw lever (te zien in bloedonderzoek).
Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 personen)
-
verlies van eetlust (anorexia)
- depressie
- overgevoeligheid (onder andere allergische reacties)
- zichtstoornissen
- pijnlijke mond of gestoorde smaak
- lichte maagstoornis of maagpijn
- leverproblemen met onder andere geel worden van de huid en van het wit van de ogen (geelzucht)
- huiduitslag met jeuk of blaarvorming van de huid
- zweten
- nierproblemen
- gewichtstoename
- veranderingen in witte bloedcellen (te zien in bloedonderzoek) die kunnen leiden tot regelmatige
infecties
- vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u gemakkelijker bloedt of
blauwe plekken krijgt dan normaal.
Andere mogelijke bijwerkingen; hiervan is niet bekend hoe vaak ze voorkomen
-
zwellen van de borsten bij mannen
- vasthouden van vocht
- Patiënten die in het verleden leverproblemen hebben gehad kunnen in zeer zeldzame gevallen een
hersenaandoening krijgen.
Als u Pariet langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat de magnesiumwaarden in uw
bloed dalen. Lage magnesiumwaarden kunnen zich uiten onder de vorm van vermoeidheid,
onwillekeurige spiertrekkingen, desoriëntatie, stuipen, duizeligheid, versnelde hartslag. Als u een
van deze symptomen vertoont, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Lage magnesiumwaarden
kunnen ook leiden tot een verlaging van de kalium- of calciumwaarden in het bloed. Uw arts kan
besluiten om regelmatig een bloedtest uit te voeren om uw magnesiumwaarden te controleren.
Word niet ongerust door deze lijst met bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen enkele bijwerking krijgt.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Pariet?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast bewaren.
Gebruik Pariet niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de folie
van de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Pariet?
In elke tablet van Pariet 10 mg zit 10 mg van de werkzame stof rabeprazolnatrium.
De andere stoffen zijn:
mannitol (E 421), magnesiumoxide, licht gesubstitueerde hyprolose, hyprolose, magnesiumstearaat,
ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B),
titaniumdioxide (E 171), rood ijzeroxide (E172), carnaubawas en inkt (witte schellak, zwart ijzeroxide
(E172), gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).
In elke tablet van Pariet 20 mg zit 20 mg van de werkzame stof rabeprazolnatrium.
De andere stoffen zijn:
mannitol (E 421), magnesiumoxide, licht gesubstitueerde hyprolose, hyprolose, magnesiumstearaat,
ethylcellulose, hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden, talk (E 553B),
titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172), carnaubawas en inkt (witte schellak, rood ijzeroxide
(E172), glycerine-vetzuur, gedehydrateerd ethylalcohol, 1-butanol).
Pariet 20 mg maagsapresistente tabletten zijn gele, filmomhulde, bolronde tabletten met aan één kant de
opdruk `E243'.
Pariet tabletten zitten verpakt in blisterverpakkingen in verpakkingen met 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50,
56, 75, 98, 112 of 120 tabletten.
Het kan zijn dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning:
Janssen-Cilag NV
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikanten:
Eisai Manufacturing Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10
9SN, UK
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pariet 10 mg maagsapresistente tabletten:
BE199692
Pariet 20 mg maagsapresistente tabletten:
BE199701
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Lidstaat
Naam van het
Lidstaat
Naam van het geneesmiddel
geneesmiddel
België
Pariet
Italië
Pariet
Denemarken
Pariet
Luxemburg
Pariet
Duitsland
Pariet
Nederland
Pariet
Engeland (Verenigd Koninkrijk)
Pariet
Oostenrijk
Pariet
Finland
Pariet
Portugal
Pariet
Frankrijk
Pariet
Spanje
Aciphex, Pariet
Griekenland
Pariet
Zweden
Pariet
Ierland
Pariet

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG