Paraphar 500 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Paraphar 500 mg tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Paraphar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Paraphar in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paraphar?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS PARAPHAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Paraphar behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.
Gebruiken bij
Milde tot matige pijn en koorts.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
wanneer uw lever of nieren niet goed werken. U moet uw arts contacteren alvorens u start met de
inname van Paraphar.
De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden. Verlengd gebruikt wordt afgeraden
tenzij onder medische begeleiding.
Tenzij onder medische begeleiding, neem geen andere koorstwerende geneesmiddelen samen met
paracetamol.
In geval van hoge koorts of tekenen van een bijkomende infectie of indien de symptomen
aanhouden, moet een arts geraadpleegd worden.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
BSN-04.12-1/10
Bijsluiter
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Paraphar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), carbamazepine, phenytoin, primidone, isoniazid, rifampicin; er
kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
Colestyramine : colestyramine kan de paracetamol opname verminderen. Indien de gelijktijdige
behandeling met paracetamol en colestyramine nodig is, moet paracetamol ten minste 1 uur
voor of 4 uur na de colestyramine toediening ingenomen worden.
Probenecid : een vermindering van de paracetamol dosis moet overwogen worden.
Paracetamol kan de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen bloedkontering beïnvloeden.
Een regelmatige controle van de bloedstolling is vereist.
Lamotrigine: mogelijks vermindere werkzaamheid van lamotrigine .
Metoclopramide en domperidone: gestegen paracetamol opname
Interferentie met sommige laboratorium testen .
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag
dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.
Zwangerschap en Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren
kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk, zijn er geen ongewenste effecten
gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol worden gebruikt
door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel
inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om
machines te bedienen.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
De gebruikelijke dosering is:
BSN-04.12-2/10
Bijsluiter
Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
1tot 2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.
Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht lager dan 50 kg):
Kinderen van 9-12 jaar:
1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar:
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.
Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Afhankelijk van uw toestand, dient
de dosis te worden verlaagd.
Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een
volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
Wijze van gebruik
De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tabletten in een ruime hoeveelheid water
uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
Wanneer u de indruk heeft dat Paraphar te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker. Indien de koorts of de pijn aanhouden na drie dagen, raadpleeg dan uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Paraphar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust
optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig
beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever namelijk onherstelbaar zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:
Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
Allergische reacties zoals: jeuk, huiduitslag, galbulten.
buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie.
Hoofdpijn.
BSN-04.12-3/10
Bijsluiter
Verstoorde leverfunctie waaronder leverfalen (lever werkt niet normaal meer), levernecrose (afsterven
van levercellen), geelzucht.
Huidreacties: jeuk, huiduitslag, galbulten, zweten, angio-oedeem (opzwelling van de huid en weke
delen).
duizeligheid, zich onwel voelen.
Overdosering en vergiftiging.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):
Bloedafwijkingen: thrombocytopenie (daling van het aantal bloedplaatjes), leukopenie (laag aantal witte
bloedcellen), pancytopenie (vermindering van het aantal witte en rode bloedcellen alsook bloedplaatjes),
neutropenie (laag aantal van specifieke witte bloedcellen), hemolytische anemie (abnormale afbraak van
rode bloedcellen), agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
Witte bloedcellen in de urine (troebele urine)
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gemeld.
Levertoxiciteit.
Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens).
anafylactische shock (allergische reactie gepaard gaand met bloeddrukdaling)
Ernstige nierproblemen na langdurig gebruik van hoge doses (interstitiële nefritis, tubulaire necrose)
Anemie (laag aantal rode bloedcellen)
Hepatitis
Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4
gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be, en in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des
Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PARAPHAR
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Paraphar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na ″EXP″.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Deze vervaldatum geldt uitsluitend indien
bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen
helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
BSN-04.12-4/10
Bijsluiter
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: povidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en
natriumzetmeelglycolaat type A.
Hoe ziet Paraphar er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Paraphar 500 mg tabletten zijn gebroken witte, ronde, platte tabletten met afgeronde kanten en een
breukstreep aan één zijde.
PVC/Al blisterverpakkingen met 20, 30 of 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmacin B.V.
Molenvliet 103,
3335 LH Zwijndrecht
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 340374
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE, LU:
Paraphar
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2014.
BSN-04.12-5/10
Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Paraphar 500 mg tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Paraphar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Paraphar in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paraphar?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
2.
WAT IS PARAPHAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Paraphar behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.
Gebruiken bij
Milde tot matige pijn en koorts.
4.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
wanneer uw lever of nieren niet goed werken. U moet uw arts contacteren alvorens u start met de
inname van Paraphar.
De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden. Verlengd gebruikt wordt afgeraden
tenzij onder medische begeleiding.
Tenzij onder medische begeleiding, neem geen andere koorstwerende geneesmiddelen samen met
paracetamol.
In geval van hoge koorts of tekenen van een bijkomende infectie of indien de symptomen
aanhouden, moet een arts geraadpleegd worden.
BSN-04.12-6/10
Bijsluiter
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Paraphar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), carbamazepine, phenytoin, primidone, isoniazid, rifampicin; er
kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
Colestyramine : colestyramine kan de paracetamol opname verminderen. Indien de gelijktijdige
behandeling met paracetamol en colestyramine nodig is, moet paracetamol ten minste 1 uur
voor of 4 uur na de colestyramine toediening ingenomen worden.
Probenecid : een vermindering van de paracetamol dosis moet overwogen worden.
Paracetamol kan de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen bloedkontering beïnvloeden.
Een regelmatige controle van de bloedstolling is vereist.
Lamotrigine: mogelijks vermindere werkzaamheid van lamotrigine .
Metoclopramide en domperidone: gestegen paracetamol opname
Interferentie met sommige laboratorium testen .
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag
dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.
Zwangerschap en Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren
kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk, zijn er geen ongewenste effecten
gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol worden gebruikt
door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel
inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om
machines te bedienen.
5.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
BSN-04.12-7/10
Bijsluiter
Dosering
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
1tot 2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur.
Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht lager dan 50 kg):
Kinderen van 9-12 jaar:
1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar:
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.
Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Afhankelijk van uw toestand, dient
de dosis te worden verlaagd.
Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een
volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
Wijze van gebruik
De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tabletten in een ruime hoeveelheid water
uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
Wanneer u de indruk heeft dat Paraphar te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker. Indien de koorts of de pijn aanhouden na drie dagen, raadpleeg dan uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Paraphar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust
optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig
beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever namelijk onherstelbaar zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:
Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
BSN-04.12-8/10
Bijsluiter
Allergische reacties zoals: jeuk, huiduitslag, galbulten.
buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie.
Hoofdpijn.
Verstoorde leverfunctie waaronder leverfalen (lever werkt niet normaal meer), levernecrose (afsterven
van levercellen), geelzucht.
Huidreacties: jeuk, huiduitslag, galbulten, zweten, angio-oedeem (opzwelling van de huid en weke
delen).
duizeligheid, zich onwel voelen.
Overdosering en vergiftiging.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):
Bloedafwijkingen: thrombocytopenie (daling van het aantal bloedplaatjes), leukopenie (laag aantal witte
bloedcellen), pancytopenie (vermindering van het aantal witte en rode bloedcellen alsook bloedplaatjes),
neutropenie (laag aantal van specifieke witte bloedcellen), hemolytische anemie (abnormale afbraak van
rode bloedcellen), agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
Witte bloedcellen in de urine (troebele urine)
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gemeld.
Levertoxiciteit.
Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens).
anafylactische shock (allergische reactie gepaard gaand met bloeddrukdaling)
Ernstige nierproblemen na langdurig gebruik van hoge doses (interstitiële nefritis, tubulaire necrose)
Anemie (laag aantal rode bloedcellen)
Hepatitis
Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4
gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be, en in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des
Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website:
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PARAPHAR
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Paraphar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na ″EXP″.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Deze vervaldatum geldt uitsluitend indien
bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen
helpen bij de bescherming van het milieu.
BSN-04.12-9/10
Bijsluiter
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: povidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en
natriumzetmeelglycolaat type A.
Hoe ziet Paraphar er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Paraphar 500 mg tabletten zijn gebroken witte, ronde, platte tabletten met afgeronde kanten en een
breukstreep aan één zijde.
PVC/Al blisterverpakkingen met 20, 30 of 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmacin B.V.
Molenvliet 103,
3335 LH Zwijndrecht
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE340374
Afleveringswijze:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE, LU:
Paraphar
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2014.
BSN-04.12-10/10

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Paraphar 500 mg tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Paraphar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Paraphar in?

4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paraphar?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS PARAPHAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Paraphar behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.
Gebruiken bij
Milde tot matige pijn en koorts.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· wanneer uw lever of nieren niet goed werken. U moet uw arts contacteren alvorens u start met de
inname van Paraphar.
· De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden. Verlengd gebruikt wordt afgeraden
tenzij onder medische begeleiding.
· Tenzij onder medische begeleiding, neem geen andere koorstwerende geneesmiddelen samen met
paracetamol.
· In geval van hoge koorts of tekenen van een bijkomende infectie of indien de symptomen
aanhouden, moet een arts geraadpleegd worden.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Paraphar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
· Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
· Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), carbamazepine, phenytoin, primidone, isoniazid, rifampicin; er
kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
· Colestyramine : colestyramine kan de paracetamol opname verminderen. Indien de gelijktijdige
behandeling met paracetamol en colestyramine nodig is, moet paracetamol ten minste 1 uur
voor of 4 uur na de colestyramine toediening ingenomen worden.
· Probenecid : een vermindering van de paracetamol dosis moet overwogen worden.
· Paracetamol kan de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen bloedkontering beïnvloeden.
Een regelmatige controle van de bloedstolling is vereist.
· Lamotrigine: mogelijks vermindere werkzaamheid van lamotrigine .
· Metoclopramide en domperidone: gestegen paracetamol opname
· Interferentie met sommige laboratorium testen .
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag
dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tablet en van 500 mg) per dag gebruiken.
Zwangerschap en Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren
kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk, zijn er geen ongewenste ef ecten
gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol worden gebruikt
door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel
inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om
machines te bedienen.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
1tot 2 tablet en per keer, maximaal 6 tablet en per 24 uur.

Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht lager dan 50 kg):
Kinderen van 9-12 jaar:
1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar:
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.
Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Afhankelijk van uw toestand, dient
de dosis te worden verlaagd.
Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een
volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
Wijze van gebruik
De tablet en doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tablet en in een ruime hoeveelheid water
uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
Wanneer u de indruk heeft dat Paraphar te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker. Indien de koorts of de pijn aanhouden na drie dagen, raadpleeg dan uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Paraphar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust
optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig
beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever namelijk onherstelbaar zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:
Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
· Allergische reacties zoals: jeuk, huiduitslag, galbulten.
· buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie.
· Hoofdpijn.
· Verstoorde leverfunctie waaronder leverfalen (lever werkt niet normaal meer), levernecrose (afsterven
van levercellen), geelzucht.
· Huidreacties: jeuk, huiduitslag, galbulten, zweten, angio-oedeem (opzwelling van de huid en weke
delen).
· duizeligheid, zich onwel voelen.
· Overdosering en vergiftiging.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):
· Bloedafwijkingen: thrombocytopenie (daling van het aantal bloedplaatjes), leukopenie (laag aantal witte
bloedcellen), pancytopenie (vermindering van het aantal witte en rode bloedcellen alsook bloedplaatjes),
neutropenie (laag aantal van specifieke witte bloedcellen), hemolytische anemie (abnormale afbraak van
rode bloedcellen), agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
· Witte bloedcellen in de urine (troebele urine)
· Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gemeld.
· Levertoxiciteit.
Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens).
· anafylactische shock (allergische reactie gepaard gaand met bloeddrukdaling)
· Ernstige nierproblemen na langdurig gebruik van hoge doses (interstitiële nefritis, tubulaire necrose)
· Anemie (laag aantal rode bloedcellen)
· Hepatitis
Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4
gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION I - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be, en in Luxemburg via Direction de la Santé ­ Division de la Pharmacie et des
Médicaments, Villa Louvigny ­ Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website:
ht p:/ www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PARAPHAR
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Paraphar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Deze vervaldatum geldt uitsluitend indien
bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen
helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
· De andere stof en in dit middel zijn: povidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en
natriumzetmeelglycolaat type A.
Hoe ziet Paraphar er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Paraphar 500 mg tablet en zijn gebroken witte, ronde, plat e tablet en met afgeronde kanten en een
breukstreep aan één zijde.
PVC/Al blisterverpakkingen met 20, 30 of 100 tablet en.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmacin B.V.
Molenvliet 103,
3335 LH Zwijndrecht
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 340374
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE, LU:
Paraphar
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2014.
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Paraphar 500 mg tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER:
1. Wat is Paraphar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe neemt u Paraphar in?
4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Paraphar?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

2.
WAT IS PARAPHAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Geneesmiddelengroep
Paraphar behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.
Gebruiken bij
Milde tot matige pijn en koorts.
4.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· wanneer uw lever of nieren niet goed werken. U moet uw arts contacteren alvorens u start met de
inname van Paraphar.
· De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden. Verlengd gebruikt wordt afgeraden
tenzij onder medische begeleiding.
· Tenzij onder medische begeleiding, neem geen andere koorstwerende geneesmiddelen samen met
paracetamol.
· In geval van hoge koorts of tekenen van een bijkomende infectie of indien de symptomen
aanhouden, moet een arts geraadpleegd worden.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Paraphar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
· Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
· Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen), carbamazepine, phenytoin, primidone, isoniazid, rifampicin; er
kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
· Colestyramine : colestyramine kan de paracetamol opname verminderen. Indien de gelijktijdige
behandeling met paracetamol en colestyramine nodig is, moet paracetamol ten minste 1 uur
voor of 4 uur na de colestyramine toediening ingenomen worden.
· Probenecid : een vermindering van de paracetamol dosis moet overwogen worden.
· Paracetamol kan de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen bloedkontering beïnvloeden.
Een regelmatige controle van de bloedstolling is vereist.
· Lamotrigine: mogelijks vermindere werkzaamheid van lamotrigine .
· Metoclopramide en domperidone: gestegen paracetamol opname
· Interferentie met sommige laboratorium testen .
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met paracetamol.
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag
dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tablet en van 500 mg) per dag gebruiken.
Zwangerschap en Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren
kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk, zijn er geen ongewenste ef ecten
gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol worden gebruikt
door vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel
inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om
machines te bedienen.
5.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht hoger dan 50 kg):
1tot 2 tablet en per keer, maximaal 6 tablet en per 24 uur.

Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht lager dan 50 kg):
Kinderen van 9-12 jaar:
1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar:
1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.
Bij patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Afhankelijk van uw toestand, dient
de dosis te worden verlaagd.
Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een
volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.
Wijze van gebruik
De tablet en doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tablet en in een ruime hoeveelheid water
uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.
Wanneer u de indruk heeft dat Paraphar te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker. Indien de koorts of de pijn aanhouden na drie dagen, raadpleeg dan uw arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Paraphar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust
optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig
beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever namelijk onherstelbaar zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:
Zelden (bij meer dan 1 op de 10000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
· Allergische reacties zoals: jeuk, huiduitslag, galbulten.
· buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, constipatie.
· Hoofdpijn.
· Verstoorde leverfunctie waaronder leverfalen (lever werkt niet normaal meer), levernecrose (afsterven
van levercellen), geelzucht.
· Huidreacties: jeuk, huiduitslag, galbulten, zweten, angio-oedeem (opzwelling van de huid en weke
delen).
· duizeligheid, zich onwel voelen.
· Overdosering en vergiftiging.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):
· Bloedafwijkingen: thrombocytopenie (daling van het aantal bloedplaatjes), leukopenie (laag aantal witte
bloedcellen), pancytopenie (vermindering van het aantal witte en rode bloedcellen alsook bloedplaatjes),
neutropenie (laag aantal van specifieke witte bloedcellen), hemolytische anemie (abnormale afbraak van
rode bloedcellen), agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen).
· Witte bloedcellen in de urine (troebele urine)
· Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gemeld.
· Levertoxiciteit.
Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens).
· anafylactische shock (allergische reactie gepaard gaand met bloeddrukdaling)
· Ernstige nierproblemen na langdurig gebruik van hoge doses (interstitiële nefritis, tubulaire necrose)
· Anemie (laag aantal rode bloedcellen)
· Hepatitis
Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4
gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie -
EUROSTATION I - Victor Hortaplein, 40/ 40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be, en in Luxemburg via Direction de la Santé ­ Division de la Pharmacie et des
Médicaments, Villa Louvigny ­ Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website:
ht p:/ www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PARAPHAR
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Paraphar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Deze vervaldatum geldt uitsluitend indien
bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen
helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
· De andere stof en in dit middel zijn: povidon (E1201), gepregelatineerd zetmeel, stearinezuur (E570) en
natriumzetmeelglycolaat type A.
Hoe ziet Paraphar er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Paraphar 500 mg tablet en zijn gebroken witte, ronde, plat e tablet en met afgeronde kanten en een
breukstreep aan één zijde.
PVC/Al blisterverpakkingen met 20, 30 of 100 tablet en.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
Pharmacin B.V.
Molenvliet 103,
3335 LH Zwijndrecht
Nederland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE340374
Afleveringswijze:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE, LU:
Paraphar
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 06/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG