Paracetamol sandoz 500 mg1.3.1.3 Bijsluiter
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten
Paracetamol Sandoz 1 g tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
-
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan..
-
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Wat is Paracetamol Sandoz en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Wanneer mag u Paracetamol Sandoz niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe neemt u Paracetamol Sandoz in?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Paracetamol Sandoz?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat is Paracetamol Sandoz en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
<Paracetamol Sandoz 500 mg>
Paracetamol is een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel (pijnstiller en antipyreticum).
Paracetamol Sandoz 500 mg wordt gebruikt bij lichte tot matige pijn en koorts.
<Paracetamol Sandoz 1 g>
Paracetamol is een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel (pijnstiller en antipyreticum).
Paracetamol Sandoz 1 g wordt gebruikt bij lichte tot matige pijn bij artrose van de heup en de knie.
2.
Wanneer mag u Paracetamol Sandoz niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt, mag u niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten
van 500 mg of 2 tabletten van 1.000 mg) per dag gebruiken.
Voorzichtigheid is geboden als u een lever- of nierziekte hebt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Paracetamol Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
- zidovudine (wordt gebruikt bij de behandeling van aids): langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) in de hand werken
- chlooramfenicol (gebruikt om infecties te behandelen): de werking van chlooramfenicol kan
toenemen
- barbituraten (gebruikt om slapeloosheid te behandelen): er kan sneller leverbeschadiging optreden in
geval van een overdosering van paracetamol
Waarop moet u letten met alcohol?
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol inneemt. U
mag niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg of 2 tabletten van 1.000 mg) per dag
gebruiken.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het is bewezen dat paracetamol geen nadelige effecten heeft op de zwangerschap of de gezondheid
van de foetus.
Paracetamol in de aanbevolen doseringen mag tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, zijn er geen
bijwerkingen gerapporteerd bij met moedermelk gevoede zuigelingen. Paracetamol in de aanbevolen
doseringen mag tijdens de periode van borstvoeding gedurende korte tijd worden gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend, heeft paracetamol geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om
machines te gebruiken.
3.
Hoe neemt u Paracetamol Sandoz in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
< Paracetamol Sandoz 500 mg>
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar
1-2 tabletten per keer, hoogstens 6 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht)
1 tablet, 4-6 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 9-12 jaar (33-40 kg lichaamsgewicht)
1 tablet, 3-4 tabletten per 24 uur.
Na inname van uw dosis paracetamol moet u minstens 4 uur wachten voor u de volgende dosis
inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug. Slik de tabletten met een voldoende hoeveelheid
water in of los ze op in een voldoende hoeveelheid water, goed roeren en uitdrinken. Als u merkt dat
paracetamol te sterk of te weinig werkt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
<Paracetamol Sandoz 1 g>
De aanbevolen dosering is:
Start met een halve tablet (500 mg) en zo nodig 1 tablet (1.000 mg); de maximale dagdosering is
4.000 mg.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 15 jaar.
Na inname van uw dosis paracetamol moet u minstens 4 uur wachten voor u de volgende dosis
inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug. Slik de tabletten met een voldoende hoeveelheid
water in of los ze op in een voldoende hoeveelheid water, goed roeren en uitdrinken. Als u merkt dat
paracetamol te sterk of te weinig werkt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
Hebt u te veel van dit middel ingenomen?
Als u meer paracetamol hebt gebruikt dan u mocht, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts
of apotheker. Ingestie van een hogere dan de aanbevolen dosering kan misselijkheid, braken en een
gebrek aan eetlust veroorzaken. Eenmalige toediening van meerdere keren de maximale aanbevolen
dosering kan de lever ernstige schade toebrengen. Er moet onmiddellijk een arts worden
geraadpleegd.
Gewoonlijk treedt er geen bewusteloosheid op. De leverbeschadiging kan irreversibel worden als de
interventie wordt uitgesteld.
Wanneer u te veel van Paracetamol Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval
neemt u de vergeten dosis niet meer in en neemt u de volgende dosis in zoals gepland.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden na gebruik van paracetamol:
Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
- Allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos (urticaria) en koorts
Zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen)
- Bepaalde bloedaandoeningen (hemolytische anemie en onverklaard hematoom
(trombocytopenische purpura)
- Een langdurige behandeling kan zelden zeer ernstige bloedafwijkingen veroorzaken met
plotselinge koorts, hevige keelpijn en zweren in de mond (agranulocytose)
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen)
- Na langdurig gebruik van hoge doses kunt u een ontsteking van de nieren (nefritis) vertonen.
-
Eenmalige doses van 7,5 gram paracetamol per dag of langdurig gebruik van 3-4 gram
paracetamol per dag kunnen leverbeschadiging veroorzaken.
Hoe bewaart u Paracetamol Sandoz?
5.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
< Paracetamol Sandoz 500 mg>
- De werkzame stof in dit middel is paracetamol; elke tablet bevat 500 mg paracetamol
<Paracetamol Sandoz 1 g>
- De werkzame stof in dit middel is paracetamol; elke tablet bevat 1.000 mg paracetamol
- De andere stoffen in dit middel zijn povidon K-30 (E1201), gepregelatiniseerd zetmeel (mais),
natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur (E570)
Hoe ziet Paracetamol Sandoz 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Paracetamol Sandoz 500 mg zijn witte, capsulevormige tabletten, bedrukt met “500” aan één kant en
vlak aan de andere kant (17,5 mm x 7,3 mm).
Paracetamol Sandoz 500 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 12, 16, 20, 24, 30, 50,
120 of 240 tabletten in een blisterverpakking en 2 blisterverpakkingen in een kartonnen doos of 100
tabletten in een plastic fles met een kindveilige sluiting.
Hoe ziet Paracetamol Sandoz 1 g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Paracetamol Sandoz 1 g zijn witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten, bedrukt met een
breukstreep tussen “10” en “00” aan één kant en een breukstreep tussen “PA” en “RA” aan de andere
kant (21,4 mm x 9,0 mm).
Paracetamol Sandoz 1 g is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 8, 10, 16, 20, 30, 40, 60, 90 of 120
tabletten in een blisterverpakking en 2 blisterverpakkingen in een kartonnen doos of 100 tabletten in
een plastic fles met een kindveilige sluiting.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Paracetamol Sandoz 500 mg: BE436843 (blisterverpakking)
Paracetamol Sandoz 500 mg: BE436852 (fles)
Paracetamol Sandoz 1 g: BE436861 (blisterverpakking)
Paracetamol Sandoz 1 g: BE436877 (fles)
Afleveringswijze
500 mg:
Vrije aflevering (10, 12, 16, 20)
Geneesmiddel op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag (24, 30, 50, 100, 120, 240)
1 g:
Vrije aflevering (8, 10)
Geneesmiddel op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag (16, 20, 30, 40, 60, 90, 100, 120)
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
NL
AT
BE
DK
FI
HU
IT
LU
PL
PT
RO
SI
Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten
Paracetamol Sandoz 1000 mg, tabletten
Paracetamol Sandoz 500 mg – Tabletten
Paracetamol Sandoz 500 mg Tabletten
Paracetamol Sandoz 1 g Tabletten
Paracetamol Sandoz
Paracetamol Sandoz
Rolod
Rolod
Paracetamol Sandoz 500 mg tabletta
PARACETAMOLO SANDOZ
PARACETAMOLO SANDOZ
Paracetamol Sandoz 500 mg comprimés
Paracetamol Sandoz 1 g comprimés
Paracetamol Sanodoz
Paracetamol Sandoz
Paracetamol Sandoz
Paracetamol Sandoz 500 mg comprimate
Paracetamol Sandoz 1000 mg comprimate
Lekadol 100 mg tablete
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2014.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten
Paracetamol Sandoz 1 g tabletten
Paracetamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
- Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan..
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Paracetamol Sandoz en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Paracetamol Sandoz niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Paracetamol Sandoz in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paracetamol Sandoz?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Paracetamol Sandoz en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
<Paracetamol Sandoz 500 mg>
Paracetamol is een pijnstillend en koortswerend geneesmiddel (pijnstiller en antipyreticum).
Paracetamol Sandoz 1 g wordt gebruikt bij lichte tot matige pijn bij artrose van de heup en de knie.
2.
Wanneer mag u Paracetamol Sandoz niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Als u vaak grote hoeveelheden alcohol gebruikt, mag u niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten
van 500 mg of 2 tabletten van 1.000 mg) per dag gebruiken.
Voorzichtigheid is geboden als u een lever- of nierziekte hebt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Paracetamol Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.
- zidovudine (wordt gebruikt bij de behandeling van aids): langdurig gebruik kan een bepaalde
bloedafwijking (neutropenie) in de hand werken
- chlooramfenicol (gebruikt om infecties te behandelen): de werking van chlooramfenicol kan
toenemen
- barbituraten (gebruikt om slapeloosheid te behandelen): er kan sneller leverbeschadiging optreden in
geval van een overdosering van paracetamol
Waarop moet u letten met alcohol?
Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaak grote hoeveelheden alcohol inneemt. U
mag niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg of 2 tabletten van 1.000 mg) per dag
gebruiken.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag advies aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het is bewezen dat paracetamol geen nadelige effecten heeft op de zwangerschap of de gezondheid
van de foetus.
Paracetamol in de aanbevolen doseringen mag tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, zijn er geen
bijwerkingen gerapporteerd bij met moedermelk gevoede zuigelingen. Paracetamol in de aanbevolen
doseringen mag tijdens de periode van borstvoeding gedurende korte tijd worden gebruikt.
Hoe neemt u Paracetamol Sandoz in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
< Paracetamol Sandoz 500 mg>
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar
1-2 tabletten per keer, hoogstens 6 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 12-15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht)
1 tablet, 4-6 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 9-12 jaar (33-40 kg lichaamsgewicht)
1 tablet, 3-4 tabletten per 24 uur.
Na inname van uw dosis paracetamol moet u minstens 4 uur wachten voor u de volgende dosis
inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug. Slik de tabletten met een voldoende hoeveelheid
water in of los ze op in een voldoende hoeveelheid water, goed roeren en uitdrinken. Als u merkt dat
paracetamol te sterk of te weinig werkt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
<Paracetamol Sandoz 1 g>
De aanbevolen dosering is:
Start met een halve tablet (500 mg) en zo nodig 1 tablet (1.000 mg); de maximale dagdosering is
4.000 mg.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 15 jaar.
Na inname van uw dosis paracetamol moet u minstens 4 uur wachten voor u de volgende dosis
inneemt, ook al keren de symptomen sneller terug. Slik de tabletten met een voldoende hoeveelheid
water in of los ze op in een voldoende hoeveelheid water, goed roeren en uitdrinken. Als u merkt dat
paracetamol te sterk of te weinig werkt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval
neemt u de vergeten dosis niet meer in en neemt u de volgende dosis in zoals gepland.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden na gebruik van paracetamol:
Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
-
Allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos (urticaria) en koorts
Zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen)
-
Bepaalde bloedaandoeningen (hemolytische anemie en onverklaard hematoom
(trombocytopenische purpura)
- Een langdurige behandeling kan zelden zeer ernstige bloedafwijkingen veroorzaken met
plotselinge koorts, hevige keelpijn en zweren in de mond (agranulocytose)
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen)
-
Na langdurig gebruik van hoge doses kunt u een ontsteking van de nieren (nefritis) vertonen.
- Eenmalige doses van 7,5 gram paracetamol per dag of langdurig gebruik van 3-4 gram
paracetamol per dag kunnen leverbeschadiging veroorzaken.
5.
Hoe bewaart u Paracetamol Sandoz?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
< Paracetamol Sandoz 500 mg>
- De werkzame stof in dit middel is paracetamol; elke tablet bevat 500 mg paracetamol
<Paracetamol Sandoz 1 g>
- De werkzame stof in dit middel is paracetamol; elke tablet bevat 1.000 mg paracetamol
- De andere stoffen in dit middel zijn povidon K-30 (E1201), gepregelatiniseerd zetmeel (mais),
natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur (E570)
Hoe ziet Paracetamol Sandoz 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Paracetamol Sandoz 500 mg zijn witte, capsulevormige tabletten, bedrukt met '500' aan één kant en
vlak aan de andere kant (17,5 mm x 7,3 mm).
Paracetamol Sandoz 500 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 12, 16, 20, 24, 30, 50,
120 of 240 tabletten in een blisterverpakking en 2 blisterverpakkingen in een kartonnen doos of 100
tabletten in een plastic fles met een kindveilige sluiting.
Hoe ziet Paracetamol Sandoz 1 g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Paracetamol Sandoz 1 g zijn witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten, bedrukt met een
breukstreep tussen '10' en '00' aan één kant en een breukstreep tussen 'PA' en 'RA' aan de andere
kant (21,4 mm x 9,0 mm).
Paracetamol Sandoz 1 g is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 8, 10, 16, 20, 30, 40, 60, 90 of 120
tabletten in een blisterverpakking en 2 blisterverpakkingen in een kartonnen doos of 100 tabletten in
een plastic fles met een kindveilige sluiting.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Geneesmiddel op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag (24, 30, 50, 100, 120, 240)
1 g:
Vrije aflevering (8, 10)
Geneesmiddel op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag (16, 20, 30, 40, 60, 90, 100, 120)
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
NL
Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten
Paracetamol Sandoz 1000 mg, tabletten
AT
Paracetamol Sandoz 500 mg ­ Tabletten
BE
Paracetamol Sandoz 500 mg Tabletten
Paracetamol Sandoz 1 g Tabletten
DK
Paracetamol Sandoz
Paracetamol Sandoz
FI
Rolod
Rolod
HU
Paracetamol Sandoz 500 mg tabletta
IT
PARACETAMOLO SANDOZ
PARACETAMOLO SANDOZ
LU
Paracetamol Sandoz 500 mg comprimés
Paracetamol Sandoz 1 g comprimés
PL
Paracetamol Sanodoz
PT
Paracetamol Sandoz
Paracetamol Sandoz
RO
Paracetamol Sandoz 500 mg comprimate
Paracetamol Sandoz 1000 mg comprimate
SI
Lekadol 100 mg tablete

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG