Pantoprazole mylan 40 mgBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pantoprazole Mylan 40 mg maagsapresistente tabletten
pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Pantoprazole Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u Pantoprazole Mylan niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe neemt u Pantoprazole Mylan in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Pantoprazole Mylan?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS PANTOPRAZOLE MYLAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
INGENOMEN?
Pantoprazole Mylan is een selectieve “protonpompremmer”, een geneesmiddel dat de
hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd vermindert. Het wordt gebruikt voor de
behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.
Pantoprazole Mylan wordt gebruikt voor:
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
Refluxoesofagitis. Een ontsteking van uw slokdarm (de verbinding tussen uw keel en uw
maag), die samengaat met het terugvloeien van maagzuur.
Volwassenen:
Een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd, bij patiënten met zweren in
de twaalfvingerige darm en de maag, in combinatie met twee antibiotica
(uitroeiingsbehandeling). Het doel is om de bacteriën uit de weg te ruimen en daarmee de
kans te verkleinen dat deze zweren terugkomen.
Maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm.
Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen waarbij te veel zuur in de maag
wordt geproduceerd.
2.
WANNEER MAG U PANTOPRAZOLE MYLAN NIET INNEMEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
1/7
Bijsluiter
Wanneer mag u Pantoprazole Mylan niet gebruiken?
Als u allergisch bent voor pantoprazol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pantoprazole Mylan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Pantoprazole Mylan inneemt.
Indien u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad,
moet u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral
wanneer u Pantoprazole Mylan als langdurige behandeling gebruikt. In geval van een
verhoging van de leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden.
Indien u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde
hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals
alle zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van
vitamine B12 leiden.
Indien u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de
behandeling van een HIV-infectie). Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk
als u één van de volgende symptomen opmerkt:
onbedoeld gewichtsverlies
herhaaldelijk braken
slikproblemen
braken van bloed
u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
u bemerkt bloed in uw ontlasting
ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazole Mylan in verband gebracht
werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.
Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige
ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor
zou vertraging kunnen optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks
de behandeling blijven bestaan, zullen verdere onderzoeken worden overwogen.
Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazole Mylan gebruikt, zal uw arts u
waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet
u nieuwe en uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.
Inname van een protonpompremmer zoals pantoprazol, vooral langer dan één jaar, kan uw
risico op heup-, pols- of wervelkolomfractuur licht verhogen. Licht uw arts in als u
osteoporose heeft of als u corticosteroïden inneemt (die kunnen het risico op osteoporose
verhogen).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Pantoprazole Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker omdat Pantoprazole
Mylan invloed kan hebben op de werkzaamheid van deze geneesmiddelen.
Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de
behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van
kanker), omdat Pantoprazole Mylan ertoe kan leiden dat deze en andere gelijkaardige
geneesmiddelen niet goed werken.
Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het
bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
2/7
Bijsluiter
Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen) (zie rubriek 2 “Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met Pantoprazole Mylan?”)
Methotrexaat (voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker) omdat
pantoprazole de hoeveelheid methotrexaat in uw bloed kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen.
Uitscheiding in de moedermelk is gemeld. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u
zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts
van mening is dat het voordeel voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren
kind of baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te
besturen of machines te bedienen.
Pantoprazole Mylan bevat lactose
Pantoprazole Mylan bevat lactose. Als uw dokter u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw dokter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3.
HOE NEEMT U PANTOPRAZOLE MYLAN IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer en hoe moet u Pantoprazole Mylan innemen?
Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met
wat water in hun geheel door.
Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd, is de aanbevolen dosis:
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:
Voor de behandeling van refluxoesofagitis:
De aanbevolen dosis is één tablet per dag. Uw arts kan u vertellen om over te gaan naar 2
tabletten per dag. De behandelingsduur voor refluxoesofagitis is doorgaans tussen de 4 en 8
weken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u uw geneesmiddel dient te nemen.
Volwassenen:
Voor de behandeling van een infectie met een bacterie,
Helicobacter pylori
genaamd,
bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie
met twee antibiotica (uitroeiingsbehandeling):
Eén tablet tweemaal per dag, plus twee antibioticumtabletten: ofwel amoxicilline, ofwel
claritromycine ofwel metronidazol (of tinidazol), die u elk tweemaal per dag tezamen met uw
pantoprazoltablet moet innemen. Neem de eerste pantoprazoltablet 1 uur vóór het ontbijt en
de tweede pantoprazoltablet 1 uur vóór uw avondmaaltijd. Houdt u zich aan de instructies
van uw arts en zorg dat u de bijsluiters van deze antibiotica doorleest. De gebruikelijke
behandelingsduur is 1-2 weken.
Voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
De aanbevolen dosis is één tablet per dag. Na overleg met uw arts kan de dosis worden
verdubbeld. Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet
3/7
Bijsluiter
doorgaan. De behandelingsduur voor maagzweren is doorgaans tussen de 4 en 8 weken. De
behandelingsduur voor zweren van de twaalfvingerige darm is doorgaans tussen de 2 en 4
weken.
Voor de langdurige behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom en van andere
aandoeningen waarbij te veel maagzuur wordt geproduceerd:
De aanbevolen startdosis is gewoonlijk twee tabletten per dag.
Neem de twee tabletten 1 uur vóór een maaltijd. Uw arts kan de dosis later bijstellen,
afhankelijk van de hoeveelheid maagzuur die u produceert. Indien meer dan twee tabletten
per dag zijn
voorgeschreven, neem de tabletten dan verdeeld over 2 innames in.
Indien uw arts een dagelijkse dosis van meer dan vier tabletten per dag voorschrijft, zal hij of
zij u precies vertellen wanneer u met het gebruik van het geneesmiddel moet stoppen.
Speciale patiëntgroepen:
Indien u nierproblemen heeft, matige of ernstige leverproblemen, mag u Pantoprazole
Mylan niet innemen voor de eradicatie van Heliobacter pylori.
Indien u ernstige leverproblemen heeft, dient u niet meer dan één 20 mg pantoprazol
tablet per dag te nemen (voor dit doel zijn er tabletten met 20 mg pantoprazol
beschikbaar).
Kinderen onder de 12 jaar: Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder
de 12 jaar.
Heeft u te veel van Pantoprazole Mylan ingenomen?
Wanneer u teveel van Pantoprazole Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Vertel dit aan uw arts of apotheker. Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.
Bent u vergeten Pantoprazole Mylan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale
dosis op de gebruikelijke tijd.
Als u stopt met het innemen van Pantoprazole Mylan
Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te
overleggen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van
deze tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met
de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
Zelden
(kan tot bij 1 op 1000 personen optreden)
-
Ernstige allergische reacties:
zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken,
galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het gelaat
4/7
Bijsluiter
-
(Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en
veel zweten.
Een afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen en/of het aantal bloedplaatjes
(gezien in bloedtesten). Dit kan leiden tot meer frequente infecties, of kan er voor zorgen
dat u meer blauwe plekken heeft dan normaal of meer bloedt.
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
-
Ernstige huidaandoeningen:
blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van uw
algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief lichte bloedingen)
van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-
syndroom, Erythema multiforme) en overgevoeligheid voor licht.
-
Andere ernstige aandoeningen:
gelige verkleuring van de huid of van het oogwit
(ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote nieren,
soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking wat kan leiden tot
nierfalen).
Als u langer dan drie maanden wordt behandeld met pantoprazol, zou het kunnen dat de
magnesiumspiegel in uw bloed daalt. Een laag magnesiumgehalte kan vermoeidheid,
onwillekeurige spiercontracties, desoriëntatie, stuipen, duizeligheid en een hogere
hartslag veroorzaken. Als u dergelijke symptomen krijgt, moet u meteen uw arts inlichten.
Een laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een daling van de bloedspiegels van
kalium of calcium. Uw arts kan beslissen om regelmatig bloedonderzoeken aan te vragen
om uw magnesiumgehalte te volgen.
Andere bekende bijwerkingen zijn:
-
Soms
(kan tot bij 1 op de 100 personen optreden)
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid;
obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; huiduitslag, exantheem,
erupties; jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn; slaapproblemen,
heup-,pols- of wervelkolomfractuur.
-
Zelden
(kan tot bij 1 op de 1000 personen optreden)
Volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten
(netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde
lichaamstemperatuur; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); allergische
reacties; neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen.
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van
deze symptomen), tintelingen.
-
Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
-
Soms
(kan tot bij 1 op de 100 personen optreden)
een verhoging van de leverenzymen.
-
Zelden
(kan tot bij 1 op de 1000 personen optreden)
een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed
-
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
verlaagde natriumwaarde in het bloed
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
5/7
Bijsluiter
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PANTOPRAZOLE MYLAN
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar dit geneesmiddel beneden 30°C indien bewaard in blisterverpakkingen. Bewaren in
de oorspronkelijke verpakking.
Plastieken flessen: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft
de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Pantoprazole Mylan?
- De werkzame stof in Pantoprazol Mylan is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet
bevat 40 mg pantoprazol (als natrium sesquihydraat).
- De andere stoffen zijn:
microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, watervrij
colloïdaal silicium en magnesiumstearaat. De omhulling bevat natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, copolymeer methacrylzuur-ethylacrylaat, triëthylcitraat, polyvinylalcohol,
macrogol 3350, titaandioxide, talk en geel ijzeroxide.
Hoe ziet Pantoprazole Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De tabletten zijn lichtgeel tot okerkleurig en langwerpig.
Pantoprazole Mylan is verkrijgbaar in plastieken flessen en blisterverpakkingen.
Pantoprazole Mylan is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: verpakkingen met 7,
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 250 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
1560 Hoeilaart
6/7
Bijsluiter
België
Fabrikanten:
Laboratorios Dr. Esteve S.A., Sant Marti s/n Poligono Industrial La Roca, 08107 Martorelles
(Barcelona), Spanje.
Mc Dermott Laboratories (t/a Gerard Laboratories), 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Ierland.
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongarije
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Fles: BE328991
Blisterverpakking: BE396401
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België:
Duitsland:
Griekenland :
Ierland:
Italië:
Nederland:
Oostenrijk:
Polen:
Portugal:
Slovakije:
Slovenië:
Tsjechië:
Verenigd Koninkrijk:
Pantoprazole Mylan 40 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol Mylan 40 mg magensaftresistente Tabletten
Pantoprazole/Generics 40 mg
Protizole 40 mg
Pantoprazolo Mylan Generics 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg, maagsapresistente tabletten
Pantoprazole Arcana 40 mg - magensaftresistente Tabletten
PantoGen 40 mg
Zamotil 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg
Panpreza 40 mg gastrorezistentene tablete
Pantoprazol Mylan 40 mg enterosolventní tablety
Pantoprazole 40mg gastro-resistant tablets
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
07/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
07/2014.
7/7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pantoprazole Mylan 40 mg maagsapresistente tabletten
pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Pantoprazole Mylan en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u Pantoprazole Mylan niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe neemt u Pantoprazole Mylan in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Pantoprazole Mylan?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS PANTOPRAZOLE MYLAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
INGENOMEN?

Pantoprazole Mylan is een selectieve 'protonpompremmer', een geneesmiddel dat de
hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd vermindert. Het wordt gebruikt voor de
behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.
Pantoprazole Mylan wordt gebruikt voor:
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
- Refluxoesofagitis. Een ontsteking van uw slokdarm (de verbinding tussen uw keel en uw
maag), die samengaat met het terugvloeien van maagzuur.
Volwassenen:
- Een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd, bij patiënten met zweren in
de twaalfvingerige darm en de maag, in combinatie met twee antibiotica
(uitroei ngsbehandeling). Het doel is om de bacteriën uit de weg te ruimen en daarmee de
kans te verkleinen dat deze zweren terugkomen.
- Maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm.
- Zol inger-El ison-syndroom en andere aandoeningen waarbij te veel zuur in de maag
wordt geproduceerd.
2.
WANNEER MAG U PANTOPRAZOLE MYLAN NIET INNEMEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Pantoprazole Mylan niet gebruiken?
- Als u al ergisch bent voor pantoprazol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u al ergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Pantoprazole Mylan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Pantoprazole Mylan inneemt.
- Indien u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad,
moet u dat aan uw arts vertel en. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral
wanneer u Pantoprazole Mylan als langdurige behandeling gebruikt. In geval van een
verhoging van de leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden.
- Indien u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde
hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals
al e zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van
vitamine B12 leiden.
- Indien u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de
behandeling van een HIV-infectie). Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt:
- onbedoeld gewichtsverlies
- herhaaldelijk braken
- slikproblemen
- braken van bloed
- u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
- u bemerkt bloed in uw ontlasting
- ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazole Mylan in verband gebracht
werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.
Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige
ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor
zou vertraging kunnen optreden bij het stel en van de diagnose. Indien uw klachten ondanks
de behandeling blijven bestaan, zul en verdere onderzoeken worden overwogen.
Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazole Mylan gebruikt, zal uw arts u
waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet
u nieuwe en uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.
Inname van een protonpompremmer zoals pantoprazol, vooral langer dan één jaar, kan uw
risico op heup-, pols- of wervelkolomfractuur licht verhogen. Licht uw arts in als u
osteoporose heeft of als u corticosteroïden inneemt (die kunnen het risico op osteoporose
verhogen).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Pantoprazole Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker omdat Pantoprazole
Mylan invloed kan hebben op de werkzaamheid van deze geneesmiddelen.
- Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de
behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van
kanker), omdat Pantoprazole Mylan ertoe kan leiden dat deze en andere gelijkaardige
geneesmiddelen niet goed werken.
- Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stol ing of verdunning van het
bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
- Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen) (zie rubriek 2 'Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met Pantoprazole Mylan?')
- Methotrexaat (voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker) omdat
pantoprazole de hoeveelheid methotrexaat in uw bloed kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen.
Uitscheiding in de moedermelk is gemeld. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u
zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag dit geneesmiddel al een gebruiken als uw arts
van mening is dat het voordeel voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren
kind of baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te
besturen of machines te bedienen.
Pantoprazole Mylan bevat lactose
Pantoprazole Mylan bevat lactose. Als uw dokter u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw dokter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3.
HOE NEEMT U PANTOPRAZOLE MYLAN IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer en hoe moet u Pantoprazole Mylan innemen?
Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met
wat water in hun geheel door.
Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd, is de aanbevolen dosis:
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:
Voor de behandeling van refluxoesofagitis:
De aanbevolen dosis is één tablet per dag. Uw arts kan u vertel en om over te gaan naar 2
tabletten per dag. De behandelingsduur voor refluxoesofagitis is doorgaans tussen de 4 en 8
weken. Uw arts zal u vertel en hoe lang u uw geneesmiddel dient te nemen.
Volwassenen:
Voor de behandeling van een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd,
bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie
met twee antibiotica (uitroeiingsbehandeling):
Eén tablet tweemaal per dag, plus twee antibioticumtabletten: ofwel amoxicilline, ofwel
claritromycine ofwel metronidazol (of tinidazol), die u elk tweemaal per dag tezamen met uw
pantoprazoltablet moet innemen. Neem de eerste pantoprazoltablet 1 uur vóór het ontbijt en
de tweede pantoprazoltablet 1 uur vóór uw avondmaaltijd. Houdt u zich aan de instructies
van uw arts en zorg dat u de bijsluiters van deze antibiotica doorleest. De gebruikelijke
behandelingsduur is 1-2 weken.
Voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
De aanbevolen dosis is één tablet per dag. Na overleg met uw arts kan de dosis worden
verdubbeld. Uw arts zal u vertel en hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet
doorgaan. De behandelingsduur voor maagzweren is doorgaans tussen de 4 en 8 weken. De
behandelingsduur voor zweren van de twaalfvingerige darm is doorgaans tussen de 2 en 4
weken.
Voor de langdurige behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom en van andere
aandoeningen waarbij te veel maagzuur wordt geproduceerd:
De aanbevolen startdosis is gewoonlijk twee tabletten per dag.
Neem de twee tabletten 1 uur vóór een maaltijd. Uw arts kan de dosis later bijstel en,
afhankelijk van de hoeveelheid maagzuur die u produceert. Indien meer dan twee tabletten
per dag zijn
voorgeschreven, neem de tabletten dan verdeeld over 2 innames in.
Indien uw arts een dagelijkse dosis van meer dan vier tabletten per dag voorschrijft, zal hij of
zij u precies vertel en wanneer u met het gebruik van het geneesmiddel moet stoppen.
Speciale patiëntgroepen:
- Indien u nierproblemen heeft, matige of ernstige leverproblemen, mag u Pantoprazole
Mylan niet innemen voor de eradicatie van Heliobacter pylori.
- Indien u ernstige leverproblemen heeft, dient u niet meer dan één 20 mg pantoprazol
tablet per dag te nemen (voor dit doel zijn er tabletten met 20 mg pantoprazol
beschikbaar).
- Kinderen onder de 12 jaar: Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder
de 12 jaar.
Heeft u te veel van Pantoprazole Mylan ingenomen?
Wanneer u teveel van Pantoprazole Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Vertel dit aan uw arts of apotheker. Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.
Bent u vergeten Pantoprazole Mylan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale
dosis op de gebruikelijke tijd.
Als u stopt met het innemen van Pantoprazole Mylan
Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te
overleggen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van
deze tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met
de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Zelden (kan tot bij 1 op 1000 personen optreden)
-
Ernstige allergische reacties: zwel ing van de tong en/of keel, problemen met slikken,
galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, al ergische zwelling van het gelaat
(Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snel e hartslag en
veel zweten.
- Een afname van zowel het aantal rode en witte bloedcel en en/of het aantal bloedplaatjes
(gezien in bloedtesten). Dit kan leiden tot meer frequente infecties, of kan er voor zorgen
dat u meer blauwe plekken heeft dan normaal of meer bloedt.
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
-
Ernstige huidaandoeningen:
blaarvorming van de huid en snel e achteruitgang van uw
algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief lichte bloedingen)
van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyel -
syndroom, Erythema multiforme) en overgevoeligheid voor licht.
-
Andere ernstige aandoeningen:
gelige verkleuring van de huid of van het oogwit
(ernstige schade aan de levercel en, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote nieren,
soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking wat kan leiden tot
nierfalen).
Als u langer dan drie maanden wordt behandeld met pantoprazol, zou het kunnen dat de
magnesiumspiegel in uw bloed daalt. Een laag magnesiumgehalte kan vermoeidheid,
onwil ekeurige spiercontracties, desoriëntatie, stuipen, duizeligheid en een hogere
hartslag veroorzaken. Als u dergelijke symptomen krijgt, moet u meteen uw arts inlichten.
Een laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een daling van de bloedspiegels van
kalium of calcium. Uw arts kan beslissen om regelmatig bloedonderzoeken aan te vragen
om uw magnesiumgehalte te volgen.
Andere bekende bijwerkingen zijn:
-
Soms (kan tot bij 1 op de 100 personen optreden)
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid;
obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; huiduitslag, exantheem,
erupties; jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn; slaapproblemen,
heup-,pols- of wervelkolomfractuur.
-
Zelden (kan tot bij 1 op de 1000 personen optreden)
Vol edig gebrek aan of gewijzigde smaak, verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten
(netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde
lichaamstemperatuur; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); al ergische
reacties; neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen.
-
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
hal ucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van
deze symptomen), tintelingen.
Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
-
Soms (kan tot bij 1 op de 100 personen optreden)
een verhoging van de leverenzymen.
-
Zelden (kan tot bij 1 op de 1000 personen optreden)
een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed
-
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
verlaagde natriumwaarde in het bloed
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of
verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U PANTOPRAZOLE MYLAN
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaar dit geneesmiddel beneden 30°C indien bewaard in blisterverpakkingen. Bewaren in
de oorspronkelijke verpakking.
Plastieken flessen: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft
de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Pantoprazole Mylan?
-
De werkzame stof in Pantoprazol Mylan is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet
bevat 40 mg pantoprazol (als natrium sesquihydraat).
- De andere stoffen zijn:
microkristal ijne cel ulose, lactosemonohydraat, natriumcroscarmel ose, watervrij
col oïdaal silicium en magnesiumstearaat. De omhul ing bevat natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, copolymeer methacrylzuur-ethylacrylaat, triëthylcitraat, polyvinylalcohol,
macrogol 3350, titaandioxide, talk en geel ijzeroxide.
Hoe ziet Pantoprazole Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De tabletten zijn lichtgeel
tot okerkleurig en langwerpig.
Pantoprazole Mylan is verkrijgbaar in plastieken flessen en blisterverpakkingen.
Pantoprazole Mylan is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten: verpakkingen met 7,
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 250 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
1560 Hoeilaart
België
Fabrikanten:
Laboratorios Dr. Esteve S.A., Sant Marti s/n Poligono Industrial La Roca, 08107 Martorel es
(Barcelona), Spanje.
Mc Dermott Laboratories (t/a Gerard Laboratories), 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Ierland.
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongarije
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Fles: BE328991
Blisterverpakking: BE396401
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België:
Pantoprazole Mylan 40 mg maagsapresistente tabletten
Duitsland:
Pantoprazol Mylan 40 mg magensaftresistente Tabletten
Griekenland :
Pantoprazole/Generics 40 mg
Ierland:
Protizole 40 mg
Italië:
Pantoprazolo Mylan Generics 40 mg
Nederland:
Pantoprazol Mylan 40 mg, maagsapresistente tabletten
Oostenrijk:
Pantoprazole Arcana 40 mg - magensaftresistente Tabletten
Polen:
PantoGen 40 mg
Portugal:
Zamotil 40 mg
Slovakije:
Pantoprazol Mylan 40 mg
Slovenië:
Panpreza 40 mg gastrorezistentene tablete
Tsjechië:
Pantoprazol Mylan 40 mg enterosolventní tablety
Verenigd Koninkrijk: Pantoprazole 40mg gastro-resistant tablets
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG