Pantomed 20 mgBIJSLUITER
1
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Pantomed en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Pantomed en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Pantomed bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol (als natrium sesquihydraat). Pantomed 20 mg
tabletten is een selectieve “protonpompremmer”, een geneesmiddel dat de hoeveelheid zuur die in uw
maag wordt geproduceerd, vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van
maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.
Pantomed wordt gebruikt om volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder te behandelen voor:
Klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die samengaan met
een slokdarmaandoening die wordt veroorzaakt door het terugvloeien van maagzuur uit de
maag.
Langdurige behandeling van refluxoesofagitis (een ontsteking van de slokdarm, die samengaat
met het terugvloeien van maagzuur), en om te voorkomen dat refluxoesofagitis terugkomt.
Pantomed wordt gebruikt om volwassenen te behandelen voor:
Om zweren van de maag en twaalfvingerige darm te voorkomen, die worden veroorzaakt door
niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmende middelen
(NSAID’s), bv. ibuprofen) bij risicopatiënten die continu NSAID’s moeten gebruiken.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
-
Indien u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad, moet
u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral wanneer u
Pantomed als langdurige behandeling gebruikt. In geval van een verhoging van de
leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden.
2
-
-
-
-
-
Indien u continu geneesmiddelen moet gebruiken die NSAID’s worden genoemd en u Pantomed
krijgt omdat u een verhoogd risico hebt op maag- en darmcomplicaties. Of u een verhoogd
risico heeft zal worden beoordeeld op basis van uw persoonlijke risicofactoren, zoals uw leeftijd
(65 jaar of ouder), een voorgeschiedenis van zweren in de maag of twaalfvingerige darm, of van
maag- of darmbloedingen.
Indien u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde
hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle
zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van vitamine B12
leiden.
Indien u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de
behandeling van een HIV-infectie). Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
Personen die dagelijks meerdere doses van protonpompremmers geneesmiddelen voor een lange
periode (1 jaar of langer) innemen, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup,
pols of wervelkolom. Vertel uw arts over uw risico op botbreuken als u Pantomed inneemt.
Indien uw magnesiumgehalte in uw lichaam laag is. Dit probleem kan ernstig zijn. Een laag
magnesiumgehalte kan voorkomen bij sommige patiënten die sinds tenminste 3 maanden een
protonpompremmer geneesmiddel gebruiken. Wanneer een laag magnesiumgehalte voorkomt, is
dit meestal na een jaar behandeling. U kan of kan niet symptomen hebben van een laag
magnesiumgehalte.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk,
vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de
volgende symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
- een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een sportschema).
- bij braken, vooral bij herhaaldelijk braken.
- braken van bloed; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel.
- u bemerkt bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien.
- moeilijkheden of pijn bij het slikken.u ziet er bleek uit en voelt zich zwak
(bloedarmoede).ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat dit geneesmiddel in verband
gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.
Uw arts kan beslissen dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige ziekte uit te
sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor zou vertraging kunnen
optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks de behandeling blijven bestaan,
zullen verdere onderzoeken worden overwogen.
Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantomed gebruikt, zal uw arts u waarschijnlijk onder
regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet u nieuwe en uitzonderlijke
symptomen en bijzonderheden melden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Pantomed wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen omdat de werkzaamheid niet bewezen is
bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Pantomed nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
3
-
Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de behandeling van
schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van kanker), omdat Pantomed
ertoe kan leiden dat deze en andere geneesmiddelen niet goed werken.
- Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed.
Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
- Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen) en andere geneesmiddelen die
gebruikt worden om HIV-infectie te behandelen.
- Methotrexaat (voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker) – indien u
methotrexaat inneemt kan uw arts uw behandeling met Pantomed tijdelijk stopzetten, omdat
pantoprazol de hoeveelheid methotrexaat in uw bloed kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen. Uitscheiding in de
moedermelk is gemeld.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U mag dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel voor u groter is
dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te besturen of
machines te bedienen.
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosis is:
-
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar
Voor de behandeling van klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die
samengaan met slokdarmlijden
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Deze dosis geeft doorgaans binnen 2-4 weken, en uiterlijk
na nog eens 4 weken, verlichting van de klachten. Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet doorgaan
met het gebruik van het geneesmiddel. Indien hierna opnieuw klachten optreden, kunnen die onder
controle worden gehouden door
inname van één tablet per dag,
zo nodig.
Voor de langdurige behandeling van refluxoesofagitis en om te voorkomen dat refluxoesofagitis
terugkomt
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Indien de ziekte terugkomt kan uw arts de dosis
verdubbelen. In dit geval kunt u als alternatief Pantomed 40 mg tabletten gebruiken, één per dag. Na
genezing kunt u de dosis weer verlagen naar één tablet (20 mg) per dag.
Volwassenen
Ter voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm bij patiënten die continu NSAID’s moeten
innemen
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag.
Patiënten met leverproblemen
Indien u ernstige leverproblemen heeft, mag u niet meer dan één 20 mg tablet per dag nemen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder de 12 jaar.
4
-
-
Wijze van toediening
Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met wat water
in hun geheel door.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Pantomed heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het
gebruikelijke tijdstip.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van deze
tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met de Eerste Hulp
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
Ernstige allergische reacties (frequentie zelden):
zwelling van de tong en/of keel, problemen
met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het
gelaat (Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en
veel zweten.
Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):
blaarvorming van de huid en snelle
achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief
lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme), en overgevoeligheid voor licht.
Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend):
gelige verkleuring van de huid of
van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote
nieren, soms met pijn bij het plassen, en lage rugpijn (ernstige nierontsteking).
Andere bekende bijwerkingen zijn:
Soms
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)
Hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid;
obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; uitbraak van jeukende huiduitslag
(Rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn;
slaapproblemen.
Het innemen van een protonpompremmer zoals pantoprazol, in het bijzonder gedurende een
periode van meer dan 1 jaar, kan uw risico op een
heup-, pols- of wervelbreuk
gering verhogen.
Vertel uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden gebruikt (welke het risico op
osteoporose kunnen verhogen).
Zelden
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)
Volledig gebrek aan of gewijzigde smaak; verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten
(netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde
5
lichaamstemperatuur; hoge koorts; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); allergische
reacties; neerslachtigheid (depressie), borstvorming bij mannen.
Zeer zelden
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen)
Desoriëntatie.
Niet bekend
(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verlaagde natriumwaarde in het bloed;
gevoel van tintelingen, prikkelingen,
branderig gevoel of gevoelloosheid; lage kaliumwaarde die spierzwakte, spiertrekkingen of een
abnormaal hartritme kan veroorzaken; spierspasmen of krampen; lage calciumwaarde.
Als u Pantomed gedurende een periode langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat de
magnesiumwaarde in het bloed daalt. Lage magnesiumwaarden kunnen zich voordoen als
vermoeidheid, onwillekeurige spiersamentrekkingen, desoriëntatie, stuipen (convulsies),
duizeligheid en een verhoogde hartslag. Informeer onmiddellijk uw arts als één van de
genoemde symptomen zich voordoet. Lage magnesiumwaarden kunnen ook leiden tot een
vermindering van kalium of calcium in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig
bloedonderzoek uit te voeren om uw magnesiumwaarden te controleren (zie rubriek 2).
Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
Soms
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)
Een verhoging van de leverenzymen.
Zelden
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)
Een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed; sterke daling in het
aantal granulocyten (een type witte bloedcel), geassocieerd met hoge koorts.
Zeer zelden
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen)
Een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaal
of vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat tot
frequentere infecties kan leiden; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte
bloedcellen, als van het aantal bloedplaatjes.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in
aanhangsel V*.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de container na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
6
-
De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg
pantoprazol (als natrium-sesquihydraat).
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: watervrij natriumcarbonaat, mannitol, crospovidon, povidon K90, calciumstearaat.
Omhulling: hypromellose, povidon K25, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172),
propyleenglycol,
methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer
(1:1),
polysorbaat
80,
natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat.
Drukinkt: schellak, rood, zwart en geel ijzeroxide (E172), geconcentreerde ammoniakoplossing.
-
Hoe ziet Pantomed eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een gele, ovale, biconvexe, filmomhulde tablet met aan één zijde de opdruk “P20”.
Verpakkingen: flessen (hoge densiteit polyethyleen container met hoge densiteit polyethyleen
schroefdop) en blisterverpakkingen (ALU/ALU- blisterverpakkingen) zonder kartonnen versteviging
of met kartonnen versteviging (blister wallet).
Pantomed is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgroottes:
Verpakkingen met 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168 maagsapresistente
tabletten.
Ziekenhuisverpakkingen met 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14 of 5x28), 280 (20x14 of 10x28),
500, 700 (5x140) maagsapresistente tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
België
Fabrikant
Takeda GmbH
Production site Oranienburg
Lehnitzstraße 70-98
D-16515 Oranienburg
Duitsland
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE318263 (fles)
BE318254 (blisterverpakking)
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België:
Pantomed, Pantoprazole Takeda, Zurcamed;
Denemarken:
Pantoprazol Takeda;
Luxemburg:
Pantomed, Pantoprazole Takeda, Zurcamed.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Heads of
Medicines Agencies (HMA)
http://www.hma.eu
7
8

Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten
Pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Pantomed en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Pantomed en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Pantomed bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol (als natrium sesquihydraat). Pantomed 20 mg
tabletten is een selectieve 'protonpompremmer', een geneesmiddel dat de hoeveelheid zuur die in uw
maag wordt geproduceerd, vermindert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van
maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.
Pantomed wordt gebruikt om volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder te behandelen voor:
· Klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die samengaan met
een slokdarmaandoening die wordt veroorzaakt door het terugvloeien van maagzuur uit de
maag.
· Langdurige behandeling van refluxoesofagitis (een ontsteking van de slokdarm, die samengaat
met het terugvloeien van maagzuur), en om te voorkomen dat refluxoesofagitis terugkomt.
Pantomed wordt gebruikt om volwassenen te behandelen voor:
· Om zweren van de maag en twaalfvingerige darm te voorkomen, die worden veroorzaakt door
niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmende middelen
(NSAID's), bv. ibuprofen) bij risicopatiënten die continu NSAID's moeten gebruiken.
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
-
Indien u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad, moet
u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral wanneer u
Pantomed als langdurige behandeling gebruikt. In geval van een verhoging van de
leverenzymen dient de behandeling gestopt te worden.
Indien u continu geneesmiddelen moet gebruiken die NSAID's worden genoemd en u Pantomed
krijgt omdat u een verhoogd risico hebt op maag- en darmcomplicaties. Of u een verhoogd
risico heeft zal worden beoordeeld op basis van uw persoonlijke risicofactoren, zoals uw leeftijd
(65 jaar of ouder), een voorgeschiedenis van zweren in de maag of twaalfvingerige darm, of van
maag- of darmbloedingen.
- Indien u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde
hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle
zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van vitamine B12
leiden.
- Indien u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de
behandeling van een HIV-infectie). Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
- Personen die dagelijks meerdere doses van protonpompremmers geneesmiddelen voor een lange
periode (1 jaar of langer) innemen, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup,
pols of wervelkolom. Vertel uw arts over uw risico op botbreuken als u Pantomed inneemt.
- Indien uw magnesiumgehalte in uw lichaam laag is. Dit probleem kan ernstig zijn. Een laag
magnesiumgehalte kan voorkomen bij sommige patiënten die sinds tenminste 3 maanden een
protonpompremmer geneesmiddel gebruiken. Wanneer een laag magnesiumgehalte voorkomt, is
dit meestal na een jaar behandeling. U kan of kan niet symptomen hebben van een laag
magnesiumgehalte.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de
volgende symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
- een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een sportschema).
- bij braken, vooral bij herhaaldelijk braken.
- braken van bloed; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel.
- u bemerkt bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien.
- moeilijkheden of pijn bij het slikken.u ziet er bleek uit en voelt zich zwak
(bloedarmoede).ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat dit geneesmiddel in verband
gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.
Uw arts kan beslissen dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige ziekte uit te
sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor zou vertraging kunnen
optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks de behandeling blijven bestaan,
zullen verdere onderzoeken worden overwogen.
Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantomed gebruikt, zal uw arts u waarschijnlijk onder
regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet u nieuwe en uitzonderlijke
symptomen en bijzonderheden melden.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Pantomed wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen omdat de werkzaamheid niet bewezen is
bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Pantomed nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Geneesmiddelen
zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de behandeling van
schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van kanker), omdat Pantomed
ertoe kan leiden dat deze en andere geneesmiddelen niet goed werken.
- Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed.
Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
- Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen) en andere geneesmiddelen die
gebruikt worden om HIV-infectie te behandelen.
- Methotrexaat (voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker) ­ indien u
methotrexaat inneemt kan uw arts uw behandeling met Pantomed tijdelijk stopzetten, omdat
pantoprazol de hoeveelheid methotrexaat in uw bloed kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen. Uitscheiding in de
moedermelk is gemeld.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U mag dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel voor u groter is
dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te besturen of
machines te bedienen.
3.
Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosis is:
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar
- Voor de behandeling van klachten (bv. brandend maagzuur, zure oprispingen, pijn bij het slikken) die
samengaan met slokdarmlijden
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Deze dosis geeft doorgaans binnen 2-4 weken, en uiterlijk
na nog eens 4 weken, verlichting van de klachten. Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet doorgaan
met het gebruik van het geneesmiddel. Indien hierna opnieuw klachten optreden, kunnen die onder
controle worden gehouden door
inname van één tablet per dag, zo nodig.
- Voor de langdurige behandeling van refluxoesofagitis en om te voorkomen dat refluxoesofagitis
terugkomt
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag.
Indien de ziekte terugkomt kan uw arts de dosis
verdubbelen. In dit geval kunt u als alternatief Pantomed 40 mg tabletten gebruiken, één per dag. Na
genezing kunt u de dosis weer verlagen naar één tablet (20 mg) per dag.
Volwassenen
- Ter voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm bij patiënten die continu NSAID's moeten
innemen
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag.
Patiënten met leverproblemen
Indien u ernstige leverproblemen heeft, mag u niet meer dan één 20 mg tablet per dag nemen.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder de 12 jaar.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Pantomed heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het
gebruikelijke tijdstip.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van deze
tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met de Eerste Hulp
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

-
Ernstige allergische reacties (frequentie zelden): zwelling van de tong en/of keel, problemen
met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het
gelaat (Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en
veel zweten.
-
Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):
blaarvorming van de huid en snelle
achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief
lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnson-
syndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme), en overgevoeligheid voor licht.
-
Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend): gelige verkleuring van de huid of
van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote
nieren, soms met pijn bij het plassen, en lage rugpijn (ernstige nierontsteking).
Andere bekende bijwerkingen zijn:
-
Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)
Hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid;
obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; uitbraak van jeukende huiduitslag
(Rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn;
slaapproblemen.
Het innemen van een protonpompremmer zoals pantoprazol, in het bijzonder gedurende een
periode van meer dan 1 jaar, kan uw risico op een heup-, pols- of wervelbreuk gering verhogen.
Vertel uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden gebruikt (welke het risico op
osteoporose kunnen verhogen).
-
Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)
Volledig gebrek aan of gewijzigde smaak; verstoord zicht, zoals wazig zien; galbulten
(netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde
-
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen)
Desoriëntatie.
-
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verlaagde natriumwaarde in het bloed; gevoel van tintelingen, prikkelingen,
branderig gevoel of gevoelloosheid; lage kaliumwaarde die spierzwakte, spiertrekkingen of een
abnormaal hartritme kan veroorzaken; spierspasmen of krampen; lage calciumwaarde.
Als u Pantomed gedurende een periode langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat de
magnesiumwaarde in het bloed daalt. Lage magnesiumwaarden kunnen zich voordoen als
vermoeidheid, onwillekeurige spiersamentrekkingen, desoriëntatie, stuipen (convulsies),
duizeligheid en een verhoogde hartslag. Informeer onmiddellijk uw arts als één van de
genoemde symptomen zich voordoet. Lage magnesiumwaarden kunnen ook leiden tot een
vermindering van kalium of calcium in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig
bloedonderzoek uit te voeren om uw magnesiumwaarden te controleren (zie rubriek 2).
Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
-
Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)
Een verhoging van de leverenzymen.
-
Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)
Een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed; sterke daling in het
aantal granulocyten (een type witte bloedcel), geassocieerd met hoge koorts.
-
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen)
Een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt dan normaal
of vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat tot
frequentere infecties kan leiden; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte
bloedcellen, als van het aantal bloedplaatjes.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de container na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg
pantoprazol (als natrium-sesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: watervrij natriumcarbonaat, mannitol, crospovidon, povidon K90, calciumstearaat.
Omhulling: hypromellose, povidon K25, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172),
propyleenglycol, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), polysorbaat 80,
natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat.
Drukinkt: schellak, rood, zwart en geel ijzeroxide (E172), geconcentreerde ammoniakoplossing.
Hoe ziet Pantomed eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een gele, ovale, biconvexe, filmomhulde tablet met aan één zijde de opdruk 'P20'.
Verpakkingen: flessen (hoge densiteit polyethyleen container met hoge densiteit polyethyleen
schroefdop) en blisterverpakkingen (ALU/ALU- blisterverpakkingen) zonder kartonnen versteviging
of met kartonnen versteviging (blister wallet).
Pantomed is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgroottes:
Verpakkingen met 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168 maagsapresistente
tabletten.
Ziekenhuisverpakkingen met 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14 of 5x28), 280 (20x14 of 10x28),
500, 700 (5x140) maagsapresistente tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
België
Fabrikant
Takeda GmbH
Production site Oranienburg
Lehnitzstraße 70-98
D-16515 Oranienburg
Duitsland
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
BE318263 (fles)
BE318254 (blisterverpakking)
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
: Pantomed, Pantoprazole Takeda, Zurcamed;
Denemarken: Pantoprazol Takeda;
Luxemburg:
Pantomed, Pantoprazole Takeda, Zurcamed.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG