Pangel 50 mg/gBijsluiter RUT
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Pangel 50 mg/g gel
Pangel 100 mg/g gel
Benzoylperoxide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Pangel is een waterige gel voor de behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Pangel is
uitsluitend bestemd voor cutaan gebruik en bevat benzoylperoxide als werkzame stof.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Vermijd contact van het product met de ogen en de slijmvliezen (bijvoorbeeld in de neus
en mond). Indien dit per ongeluk toch gebeurt, spoel dan onmiddellijk met veel water.
Gebruik Pangel niet op beschadigde delen van de huid, bijvoorbeeld op open wonden,
schaafwonden.
Gebruik Pangel niet vlak voor, tijdens of kort na het zonnebaden. Gebruik ook geen U.V.
lampen tijdens de behandeling (zonnebanken).
Het is mogelijk dat u een lichte irritatie van de huid waarneemt bij het begin van de
behandeling. Zolang deze irritatie matig blijft, wijst deze niet op een onverdraagzaamheid
of een verworven overgevoeligheid voor het product. Eventueel kunt u een
proefbehandeling op een klein oppervlak van de huid uitvoeren om de reactie van uw
huid op het product te testen.
Als u in de loop van de behandeling bijwerkingen krijgt, moet u overgaan naar een lagere
concentratie van Pangel of moet u de behandeling stopzetten. Dit laatste is onder meer
vereist als u last krijgt van jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding. Zie ook
punt 4 "Mogelijke bijwerkingen".
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
-
-
-
-
Pagina 1 van 4
Bijsluiter RUT
-
-
-
Gebruik Pangel niet samen met andere lokale anti-acne producten zonder advies van uw
arts.
Niet langdurig gebruiken zonder advies van uw arts.
Niet in contact brengen met gekleurde weefsels of haren omdat Pangel deze kan
verbleken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pangel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de invloed van het gebruik van Pangel
tijdens de zwangerschap. Het is ook niet bekend of de stof benzoylperoxide in de
moedermelk terechtkomt. Gebruik Pangel daarom niet tijdens de zwangerschap of de
borstvoeding zonder medisch advies.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol. Deze stof kan huidirritatie veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Over het algemeen begint u de behandeling met Pangel 50 mg/g. Later, als u het product
goed verdraagt, kunt u overschakelen op Pangel 100 mg/g.
Gebruik bij voorkeur Pangel 50 mg/g:
-
bij beginnende acne van adolescenten
-
bij patiënten met een tere huid zoals bij vrouwen, kinderen, blond- of roodharige
patiënten.
Was uw huid vooraf met zuiver water, spoel en droog zorgvuldig af. Breng daarna Pangel
voorzichtig aan op uw huid (niet inmasseren). Laat het product drogen en was uw handen
zorgvuldig.
Breng Pangel in het begin van de behandeling slechts eenmaal per dag aan. Na een aantal
dagen kunt u het product tweemaal per dag aanbrengen.
De dosering moet aangepast worden aan de werking en aan uw persoonlijke
verdraagzaamheid voor het product. Krijgt u bijvoorbeeld ernstige irritatie, breng het product
dan minder frequent aan en/of schakel over naar de minst geconcentreerde vorm (Pangel 50
mg/g).
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Pangel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele hoeveelheid gel om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen als u plots stopt met het gebruik van Pangel.
Pagina 2 van 4
Bijsluiter RUT
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Pangel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
-
Roodheid van de huid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, zwelling (al dan niet met
vochtafscheiding), schilfering en kloven.
-
Overgevoeligheid (sensibilisatie) en perivasculaire lymfocyteninfiltraties (plaatselijke
ophoping van lymfocyten, een type witte bloedcel, rond de bloedvaten).
Als u in de loop van de behandeling bijwerkingen krijgt, moet u overgaan naar een lagere
concentratie van Pangel of moet u de behandeling stopzetten. Dit laatste is onder meer
vereist als u last krijgt van jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
-
De werkzame stof in dit middel is benzoylperoxide.
Pangel 50 mg/g: 1 g gel bevat 50 mg benzoylperoxide.
Pangel 100 mg/g: 1 g gel bevat 100 mg benzoylperoxide.
De andere stoffen in dit middel zijn carbomeer, lauromacrogol, propyleenglycol,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet Pangel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Waterige gel voor uitwendig gebruik.
Pangel 50 mg/g: tube met 30 g gel, tube met 60 g gel en tube met 100 g gel
Pangel 100 mg/g: tube met 30 g gel, tube met 60 g gel en tube met 100 g gel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pannoc Chemie NV
Lammerdries 23
B-2550 Olen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pangel 50 mg/g: BE121807
Pangel 100 mg/g: BE121816
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Pagina 3 van 4
Bijsluiter RUT
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2011.
Pagina 4 van 4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Pangel 50 mg/g gel
Pangel 100 mg/g gel
Benzoylperoxide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvul ende informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Pangel is een waterige gel voor de behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Pangel is
uitsluitend bestemd voor cutaan gebruik en bevat benzoylperoxide als werkzame stof.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Vermijd contact van het product met de ogen en de slijmvliezen (bijvoorbeeld in de neus
en mond). Indien dit per ongeluk toch gebeurt, spoel dan onmiddellijk met veel water.
- Gebruik Pangel niet op beschadigde delen van de huid, bijvoorbeeld op open wonden,
schaafwonden.
- Gebruik Pangel niet vlak voor, tijdens of kort na het zonnebaden. Gebruik ook geen U.V.
lampen tijdens de behandeling (zonnebanken).
- Het is mogelijk dat u een lichte irritatie van de huid waarneemt bij het begin van de
behandeling. Zolang deze irritatie matig blijft, wijst deze niet op een onverdraagzaamheid
of een verworven overgevoeligheid voor het product. Eventueel kunt u een
proefbehandeling op een klein oppervlak van de huid uitvoeren om de reactie van uw
huid op het product te testen.
- Als u in de loop van de behandeling bijwerkingen krijgt, moet u overgaan naar een lagere
concentratie van Pangel of moet u de behandeling stopzetten. Dit laatste is onder meer
vereist als u last krijgt van jeuk en zwel ing, al dan niet met vochtafscheiding. Zie ook
punt 4 "Mogelijke bijwerkingen".
- Gebruik Pangel niet samen met andere lokale anti-acne producten zonder advies van uw
arts.
- Niet langdurig gebruiken zonder advies van uw arts.
- Niet in contact brengen met gekleurde weefsels of haren omdat Pangel deze kan
verbleken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pangel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de invloed van het gebruik van Pangel
tijdens de zwangerschap. Het is ook niet bekend of de stof benzoylperoxide in de
moedermelk terechtkomt. Gebruik Pangel daarom niet tijdens de zwangerschap of de
borstvoeding zonder medisch advies.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol. Deze stof kan huidirritatie veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Over het algemeen begint u de behandeling met Pangel 50 mg/g. Later, als u het product
goed verdraagt, kunt u overschakelen op Pangel 100 mg/g.
Gebruik bij voorkeur Pangel 50 mg/g:
- bij beginnende acne van adolescenten
- bij patiënten met een tere huid zoals bij vrouwen, kinderen, blond- of roodharige
patiënten.
Was uw huid vooraf met zuiver water, spoel en droog zorgvuldig af. Breng daarna Pangel
voorzichtig aan op uw huid (niet inmasseren). Laat het product drogen en was uw handen
zorgvuldig.
Breng Pangel in het begin van de behandeling slechts eenmaal per dag aan. Na een aantal
dagen kunt u het product tweemaal per dag aanbrengen.
De dosering moet aangepast worden aan de werking en aan uw persoonlijke
verdraagzaamheid voor het product. Krijgt u bijvoorbeeld ernstige irritatie, breng het product
dan minder frequent aan en/of schakel over naar de minst geconcentreerde vorm (Pangel 50
mg/g).
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Pangel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Gebruik geen dubbele hoeveelheid gel om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen als u plots stopt met het gebruik van Pangel.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Pangel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Roodheid van de huid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, zwelling (al dan niet met
vochtafscheiding), schilfering en kloven.
- Overgevoeligheid (sensibilisatie) en perivasculaire lymfocyteninfiltraties (plaatselijke
ophoping van lymfocyten, een type witte bloedcel, rond de bloedvaten).
Als u in de loop van de behandeling bijwerkingen krijgt, moet u overgaan naar een lagere
concentratie van Pangel of moet u de behandeling stopzetten. Dit laatste is onder meer
vereist als u last krijgt van jeuk en zwel ing, al dan niet met vochtafscheiding.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is benzoylperoxide.
Pangel 50 mg/g: 1 g gel bevat 50 mg benzoylperoxide.
Pangel 100 mg/g: 1 g gel bevat 100 mg benzoylperoxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn carbomeer, lauromacrogol, propyleenglycol,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet Pangel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Waterige gel voor uitwendig gebruik.
Pangel 50 mg/g: tube met 30 g gel, tube met 60 g gel en tube met 100 g gel
Pangel 100 mg/g: tube met 30 g gel, tube met 60 g gel en tube met 100 g gel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pannoc Chemie NV
Lammerdries 23
B-2550 Olen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Pangel 50 mg/g: BE121807
Pangel 100 mg/g: BE121816
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12/2011.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG