Nerisona 1mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Nerisona 1mg/g crème/zalf/vette zalf
Diflucortolonvaleraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Nerisona gebruikt?
2. Wanneer mag u Nerisona niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Nerisona?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nerisona?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT NERISONA GEBRUIKT?
Nerisona behoort tot de groep preparaten op basis van diflucortolon, een cortisonderivaat.
Nerisona is geschikt voor de behandeling van bepaalde huidontstekingen.
Nerisona is niet geschikt voor de behandeling van periorale dermatitis (rond de mond) en rosacea.
2. WANNEER MAG U NERISONA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Nerisona niet gebruiken?
Gebruik Nerisona niet als u aan één of meerdere van de volgende aandoeningen lijdt:
tuberculeuze of luetische (syfilitische) processen in het te behandelen gebied
virusziekten (bv. vaccinatiereacties, waterpokken, herpes)
meervoudige huidbesmettingen, welke door bacteriën en schimmels veroorzaakt worden
wonden
zweren
gewone acne
(acne vulgaris)
huidverdunning (huidatrofie)
u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Nerisona gebruikt
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nerisona?
Wees extra voorzichtig bij het gebruik van Nerisona in de volgende situaties:
bij zeer kleine kinderen.
indien u een besmette huid heeft. Het gebruik van het geneesmiddel kan de besmetting verergeren.
Nerisona mag niet met wonden, slijmvliezen of de ogen in aanraking komen.
1/5
bij een behandeling met Nerisona op grote oppervlakken, op huid die beschadigd is of onder een
afsluitend verband. Deze situaties kunnen versterkte bijwerkingen tot gevolg hebben.
door onbekwaam gebruik van Nerisona worden uw ziekteverschijnselen mogelijk verhuld. Onjuist
gebruik kan ook een vertraagde wondheling tot gevolg hebben.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Nerisona kan op de kleding vetvlekken achterlaten, die echter gemakkelijk uitwasbaar zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nerisona nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Tot op heden zijn er nog geen interacties gekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Tijdens de gehele duur van de zwangerschap is grote voorzichtigheid geboden. Tijdens de eerste 3
maanden van een zwangerschap mag Nerisona in principe niet gebruikt worden. In het bijzonder dient
toepassing op grote oppervlakken of voor lange tijd vermeden te worden.
Bij pasgeborenen van wie de moeder tijdens de borstvoeding een behandeling met Nerisona onderging
op grote huidoppervlakken of gedurende lange tijd, kunnen bijwerkingen niet uitgesloten worden.
Tijdens de borstvoedingsperiode mag Nerisona niet op de borsten aangebracht worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U NERISONA?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Over het algemeen wordt, bij het begin van de behandeling, de voorgeschreven Nerisona-vorm 2
maal per dag dun aangebracht en licht ingewreven. Zodra het ziektebeeld is verbeterd, volstaat
meestal één toepassing per dag.
Baby’s, kinderen en volwassenen mogen niet langer dan 3 weken behandeld worden.
Nerisona 1mg/g bestaat in drie vormen:
Nerisona crème, Nerisona zalf en Nerisona vette zalf.
De keuze van de vorm wordt bepaald door het verschijningsbeeld van de huid: Nerisona crème bij
vochtige huidtoestanden, Nerisona zalf bij toestanden die noch vochtig, noch zeer droog zijn en
Nerisona vette zalf bij zeer droge verschijningsvormen. De arts zal u die vorm voorschrijven, die voor
u het best geschikt is.
Wanneer bij
langdurig gebruik
van Nerisona crème de huid te sterk uitdroogt, zal de arts u aanraden
over te gaan op een meer vethoudende vorm (Nerisona zalf of vette zalf).
2/5
Afsluitend verband
Bij buitengewoon hardnekkige gevallen kan een lucht- en waterdicht verband (afsluitend verband)
toegepast worden. Na aanbrengen van de voorgeschreven Nerisona-vorm wordt het te behandelen
gebied met een waterdichte folie afgedekt; deze folie wordt goed afsluitend met hechtpleisters op de
gezonde huid bevestigd. Voor de handen kunnen plastic handschoenen gebruikt worden. Het verband
dient zo lang als nodig, maar over het algemeen niet langer dan 24 uur aangebracht te blijven. Bij een
langere behandelingsduur wordt aanbevolen het verband om de 12 uur te vervangen. Bij infecties
onder het verband dient de afsluitende behandeling gestaakt te worden.
Heeft u te veel van Nerisona gebruikt?
Wanneer u te veel Nerisona heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er zijn geen gegevens bekend over vergiftigingsgevallen bij de mens. Derhalve kunnen geen
bijzondere behandelingsmaatregelen aanbevolen worden.
Bent u vergeten Nerisona te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Nerisona
Een langdurige behandeling zou geleidelijk beëindigd dienen te worden; bij plots onderbreken van de
behandeling kan de huidziekte weer opflakkeren.
Neem contact op met uw arts wanneer de oorspronkelijke symptomen van uw huidaandoening weer
optreden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Tijdens een behandeling met Nerisona kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
jeuk
branderig gevoel op de huid
roodheid of blaasjes
Langdurig gebruik
Bij toepassing van Nerisona op een groot oppervlak en/of gedurende lange tijd (meer dan 4 weken),
kunnen de volgende reacties optreden:
lokale verschijnselen zoals dunner worden van de huid (atrofie)
verwijden van de huidvaten (teleangiëctasie)
striemen (striae)
acne-achtige verschijnselen van de huid
een algemene werking van het corticoïd na opname via de huid.
Zelden
Zoals met andere corticoïden voor gebruik op de huid (uitwendig gebruik), kunnen in zeldzame
gevallen de volgende ongewenste effecten optreden:
ontsteking van de haarzakjes
verhoogde lichaamsbeharing (hypertrichosis)
ontsteking van de huid in de omgeving van de mond (periorale dermatitis)
3/5
verhelderen van de huid
allergische huidreacties op één van de bestanddelen van het geneesmiddel.
Pasgeborenen
Ook bij pasgeborenen zijn bijwerkingen niet uit te sluiten indien de moeder tijdens de zwangerschap
of de borstvoeding Nerisona gebruikt heeft op grote huidoppervlakken, of gedurende een lange
periode.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U NERISONA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Nerisona?
De werkzame stof in dit middel is diflucortolonvaleraat (1 mg per g crème/zalf/vette zalf).
De andere stoffen in dit middel zijn:
voor de crème: macrogolstearaat, witte weke en dik vloeibare paraffine, stearylalcohol, carbomeer
934,
natriumhydroxide,
methylparahydroxybenzoaat,
propylparahydroxybenzoaat,
dinatriumedetaat, gezuiverd water
voor de zalf: dehymuls. E (Derog. 42/660), witte weke en dik vloeibare paraffine, witte was,
gezuiverd water
voor de vette zalf: witte weke en dik vloeibare paraffine, gehydrogeneerde ricinusolie,
microkristallijne was
Hoe ziet Nerisona eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nerisona 1mg/g bestaat in crème, zalf en vette zalf voor cutaan gebruik. De verpakkingen zijn tubes
met 15 g en 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Intendis GmbH
Max-Dohrn-Strasse 10
D-10589 Berlijn
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker of
met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor in het handel brengen:
Bayer SA-NV; J.E. Mommaertslaan 14; B-1831 Diegem: Tel +32 02/535.63.11
Fabrikant
Intendis Manufacturing SpA, Via E. Schering 21, I-20090 Segrate (MI), Italië
4/5
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Nerisona 1mg/g crème:
BE106181
Nerisona 1mg/g zalf:
BE106172
Nerisona 1mg/g vette zalf:
BE 106163
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.
5/5

Nerisona 1mg/g crème/zalf/vette zalf
Diflucortolonvaleraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Nerisona gebruikt?
2. Wanneer mag u Nerisona niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Nerisona?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nerisona?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT NERISONA GEBRUIKT?
Nerisona behoort tot de groep preparaten op basis van diflucortolon, een cortisonderivaat.
Nerisona is geschikt voor de behandeling van bepaalde huidontstekingen.
Nerisona is niet geschikt voor de behandeling van periorale dermatitis (rond de mond) en rosacea.
2. WANNEER MAG U NERISONA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Nerisona niet gebruiken?
Gebruik Nerisona niet als u aan één of meerdere van de volgende aandoeningen lijdt:
· tuberculeuze of luetische (syfilitische) processen in het te behandelen gebied
· virusziekten (bv. vaccinatiereacties, waterpokken, herpes)
· meervoudige huidbesmettingen, welke door bacteriën en schimmels veroorzaakt worden
· wonden
· zweren
· gewone acne (acne vulgaris)
· huidverdunning (huidatrofie)
· u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Nerisona gebruikt
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nerisona?
Wees extra voorzichtig bij het gebruik van Nerisona in de volgende situaties:
· bij zeer kleine kinderen.
· indien u een besmette huid heeft. Het gebruik van het geneesmiddel kan de besmetting verergeren.
· Nerisona mag niet met wonden, slijmvliezen of de ogen in aanraking komen.
afsluitend verband. Deze situaties kunnen versterkte bijwerkingen tot gevolg hebben.
· door onbekwaam gebruik van Nerisona worden uw ziekteverschijnselen mogelijk verhuld. Onjuist
gebruik kan ook een vertraagde wondheling tot gevolg hebben.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Nerisona kan op de kleding vetvlekken achterlaten, die echter gemakkelijk uitwasbaar zijn.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nerisona nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Tot op heden zijn er nog geen interacties gekend.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Tijdens de gehele duur van de zwangerschap is grote voorzichtigheid geboden. Tijdens de eerste 3
maanden van een zwangerschap mag Nerisona in principe niet gebruikt worden. In het bijzonder dient
toepassing op grote oppervlakken of voor lange tijd vermeden te worden.
Bij pasgeborenen van wie de moeder tijdens de borstvoeding een behandeling met Nerisona onderging
op grote huidoppervlakken of gedurende lange tijd, kunnen bijwerkingen niet uitgesloten worden.
Tijdens de borstvoedingsperiode mag Nerisona niet op de borsten aangebracht worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U NERISONA?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Over het algemeen wordt, bij het begin van de behandeling, de voorgeschreven Nerisona-vorm 2
maal per dag dun aangebracht en licht ingewreven. Zodra het ziektebeeld is verbeterd, volstaat
meestal één toepassing per dag.
· Baby's, kinderen en volwassenen mogen niet langer dan 3 weken behandeld worden.
Nerisona 1mg/g bestaat in drie vormen:
Nerisona crème, Nerisona zalf en Nerisona vette zalf.
De keuze van de vorm wordt bepaald door het verschijningsbeeld van de huid: Nerisona crème bij
vochtige huidtoestanden, Nerisona zalf bij toestanden die noch vochtig, noch zeer droog zijn en
Nerisona vette zalf bij zeer droge verschijningsvormen. De arts zal u die vorm voorschrijven, die voor
u het best geschikt is.
Wanneer bij
langdurig gebruik van Nerisona crème de huid te sterk uitdroogt, zal de arts u aanraden
over te gaan op een meer vethoudende vorm (Nerisona zalf of vette zalf).
Heeft u te veel van Nerisona gebruikt?
Wanneer u te veel Nerisona heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er zijn geen gegevens bekend over vergiftigingsgevallen bij de mens. Derhalve kunnen geen
bijzondere behandelingsmaatregelen aanbevolen worden.
Bent u vergeten Nerisona te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Nerisona
Een langdurige behandeling zou geleidelijk beëindigd dienen te worden; bij plots onderbreken van de
behandeling kan de huidziekte weer opflakkeren.
Neem contact op met uw arts wanneer de oorspronkelijke symptomen van uw huidaandoening weer
optreden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Tijdens een behandeling met Nerisona kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
· jeuk
· branderig gevoel op de huid
· roodheid of blaasjes
Langdurig gebruik
Bij toepassing van Nerisona op een groot oppervlak en/of gedurende lange tijd (meer dan 4 weken),
kunnen de volgende reacties optreden:
· lokale verschijnselen zoals dunner worden van de huid (atrofie)
· verwijden van de huidvaten (teleangiëctasie)
· striemen (striae)
· acne-achtige verschijnselen van de huid
· een algemene werking van het corticoïd na opname via de huid.
Zelden
Zoals met andere corticoïden voor gebruik op de huid (uitwendig gebruik), kunnen in zeldzame
gevallen de volgende ongewenste effecten optreden:
· ontsteking van de haarzakjes
· verhoogde lichaamsbeharing (hypertrichosis)
· ontsteking van de huid in de omgeving van de mond (periorale dermatitis)
· allergische huidreacties op één van de bestanddelen van het geneesmiddel.
Pasgeborenen
Ook bij pasgeborenen zijn bijwerkingen niet uit te sluiten indien de moeder tijdens de zwangerschap
of de borstvoeding Nerisona gebruikt heeft op grote huidoppervlakken, of gedurende een lange
periode.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U NERISONA?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Nerisona?
- De werkzame stof in dit middel is diflucortolonvaleraat (1 mg per g crème/zalf/vette zalf).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
voor de crème: macrogolstearaat, witte weke en dik vloeibare paraffine, stearylalcohol, carbomeer
934,
natriumhydroxide,
methylparahydroxybenzoaat,
propylparahydroxybenzoaat,
dinatriumedetaat, gezuiverd water
voor de zalf: dehymuls. E (Derog. 42/660), witte weke en dik vloeibare paraffine, witte was,
gezuiverd water
voor de vette zalf: witte weke en dik vloeibare paraffine, gehydrogeneerde ricinusolie,
microkristallijne was
Hoe ziet Nerisona eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nerisona 1mg/g bestaat in crème, zalf en vette zalf voor cutaan gebruik. De verpakkingen zijn tubes
met 15 g en 30 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Intendis GmbH
Max-Dohrn-Strasse 10
D-10589 Berlijn
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker of
met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor in het handel brengen:
Bayer SA-NV; J.E. Mommaertslaan 14; B-1831 Diegem: Tel +32 02/535.63.11
Fabrikant
Intendis Manufacturing SpA, Via E. Schering 21, I-20090 Segrate (MI), Italië
BE106181
Nerisona 1mg/g zalf:
BE106172
Nerisona 1mg/g vette zalf:
BE 106163
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG