Kenocidin spray and dip chloorhexidine digluconaat 5 mg/gBijsluiter – NL Versie
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
BIJSLUITER
(Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking)
1.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Kenocidin SPRAY AND DIP Chloorhexidine digluconaat 5mg/g, tepeldip oplossing/ tepelspray
oplossing voor melkvee.
2.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per gram:
Chloorhexidine digluconaat, 5 mg
(equivalent aan chloorhexidine 2,815 mg)
Glycerol 60 mg
Allantoine 1 mg
Patent Blauw V (E131) 0,03 mg
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Tepeldipoplossing / tepelsprayoplossing
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
4.
VERPAKKINGSGROOTTE
1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de
handel worden gebracht.
5.
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
NL: REG NL 108900
BE: BE-V393592
6.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN
CID LINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Belgium
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Melkvee.
8.
KANALISATIE
-1-
Bijsluiter – NL Versie
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
VRIJ
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
9.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Houd de container zorvuldig gesloten.
Beschermen tegen vorst.
Indien het product bevroren is, het product laten ontdooien op een warme plaats en goed
schudden voor gebruik.
Beschermen tegen licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
De containers van 200 liter mogen niet teruggebracht worden voor hervulling.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: Nul dagen
Melk: Nul uren
11.
BIJWERKINGEN (frequentie en ernst)
Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Zorg ervoor dat de uier en spenen schoon en droog zijn vóór de volgende melkbeurt.
Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt.
Chloorhexidine kan geïnactiveerd worden door anionische en niet ionische surfactanten ( bijv.
zepen, zelfs natuurlijke) of anorganische anionen, dus niet vermengen met leiding water, andere
chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en andere producten voor speen- en uierverzorging.
Dit diergeneesmiddel is voor uitwendig gebruik, significante absorptie treedt niet op.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als symptomen van ziekte verschijnen, of aanhouden, raadpleeg dan een dierenarts.
Enkel voor uitwendig gebruik.
Het product laten drogen alvorens het vee aan natte (regenachtige), koude of winderige
omstandigheden bloot te stellen.
Bijtemperaturen beneden het vriespunt, de spenen laten drogen alvorens de koeien naar
buiten te laten.
Bij aanwezigheid van letsels aan de spenen kan het gebruik van dit product leiden tot vertraging
van het herstel. Het wordt aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de letsels
hersteld zijn. De aanwezigheid van organisch materiaal (pus, bloed, enz.) kan de werking van het
ontsmettingsmiddel chloorhexidine beperken.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met stromend water
spoelen en medisch advies inwinnen.
-2-
Bijsluiter – NL Versie
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
In geval van inname, grote hoeveelheden water drinken en onmiddellijk medisch advies
inwinnen.
Verwijderd houden van voeding en diervoeding.
Handen wassen na gebruik.
Wanneer het product wordt gebruikt als een spray, vermijd werken in spray nevel.
Mensen die overgevoelig zijn voor chloorhexidine, moeten contact met het produkt vermijden.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN
HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen,
aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.
14.
INDICATIES
Ontsmetten van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij
melkkoeien.
Voor het behouden van een goede conditie van de speenhuid en speensfincter.
15.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Het product is een gebruiksklaar tepeldipmiddel of tepelspraymiddel, toe te passen maximaal
twee maal per dag na het melken.
Gebruik ten minste 5 ml per koe per applicatie.
Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drievierde van zijn
totale lengte wordt bedekt. Als alternatief kan het hele oppervlak van elke speen volledig
besprayed worden onmiddellijk na elke melkbeurt.
De dipbeker of sprayer moet indien nodig bijgevuld worden.
Als er een gemeenschappelijke dipbeker of sprayer wordt gebruikt voor de toepassing, moet er
altijd een nieuwe oplossing worden gebruikt bij elke melkbeurt. De dipbeker of sprayer moet
worden geledigd, gereinigd en gespoeld na elke melkbeurt of wanneer de beker wordt
verontreinigd tijdens het melken.
De resterende oplossing niet terug gieten in de originele verpakking. Gebruik het product niet
voor het reinigen en / of ontsmetten van melkapparatuur.
16.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij een gekende overgevoeligheid voor chloorhexidine of een van de hulpstoffen.
Te gebruiken binnen de 6 maanden na opening.
Uiterste gebruiksdatum:
____/____/____
Lot number:
Vervaldatum:
-3-
Bijsluiter – NL Versie
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
BIJSLUITER
(Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking)
-4-
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
BIJSLUITER
(Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking)
1.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Kenocidin SPRAY AND DIP Chloorhexidine digluconaat 5mg/g, tepeldip oplossing/ tepelspray
oplossing voor melkvee.
2.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per gram:
Chloorhexidine digluconaat, 5 mg
(equivalent aan chloorhexidine 2,815 mg)
Glycerol 60 mg
Allantoine 1 mg
Patent Blauw V (E131) 0,03 mg
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Tepeldipoplossing / tepelsprayoplossing
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
4.
VERPAKKINGSGROOTTE
1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de
handel worden gebracht.
5.
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
NL: REG NL 108900
BE: BE-V393592
6.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN

CID LINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Belgium
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Melkvee.
8.
KANALISATIE
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
VRIJ
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
9.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Houd de container zorvuldig gesloten.
Beschermen tegen vorst.
Indien het product bevroren is, het product laten ontdooien op een warme plaats en goed
schudden voor gebruik.
Beschermen tegen licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
De containers van 200 liter mogen niet teruggebracht worden voor hervulling.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: Nul dagen
Melk: Nul uren
11.
BIJWERKINGEN (frequentie en ernst)
Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Zorg ervoor dat de uier en spenen schoon en droog zijn vóór de volgende melkbeurt.
Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt.
Chloorhexidine kan geïnactiveerd worden door anionische en niet ionische surfactanten ( bijv.
zepen, zelfs natuurlijke) of anorganische anionen, dus niet vermengen met leiding water, andere
chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en andere producten voor speen- en uierverzorging.
Dit diergeneesmiddel is voor uitwendig gebruik, significante absorptie treedt niet op.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als symptomen van ziekte verschijnen, of aanhouden, raadpleeg dan een dierenarts.
Enkel voor uitwendig gebruik.
Het product laten drogen alvorens het vee aan natte (regenachtige), koude of winderige
omstandigheden bloot te stellen.
Bijtemperaturen beneden het vriespunt, de spenen laten drogen alvorens de koeien naar
buiten te laten.
Bij aanwezigheid van letsels aan de spenen kan het gebruik van dit product leiden tot vertraging
van het herstel. Het wordt aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de letsels
hersteld zijn. De aanwezigheid van organisch materiaal (pus, bloed, enz.) kan de werking van het
ontsmettingsmiddel chloorhexidine beperken.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met stromend water
spoelen en medisch advies inwinnen.
KENOCIDIN SPRAY AND DIP
In geval van inname, grote hoeveelheden water drinken en onmiddellijk medisch advies
inwinnen.
Verwijderd houden van voeding en diervoeding.
Handen wassen na gebruik.
Wanneer het product wordt gebruikt als een spray, vermijd werken in spray nevel.
Mensen die overgevoelig zijn voor chloorhexidine, moeten contact met het produkt vermijden.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN
HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen,
aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.
14.
INDICATIES
Ontsmetten van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij
melkkoeien.
Voor het behouden van een goede conditie van de speenhuid en speensfincter.
15.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
Het product is een gebruiksklaar tepeldipmiddel of tepelspraymiddel, toe te passen maximaal
twee maal per dag na het melken.
Gebruik ten minste 5 ml per koe per applicatie.
Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drievierde van zijn
totale lengte wordt bedekt. Als alternatief kan het hele oppervlak van elke speen volledig
besprayed worden onmiddellijk na elke melkbeurt.
De dipbeker of sprayer moet indien nodig bijgevuld worden.
Als er een gemeenschappelijke dipbeker of sprayer wordt gebruikt voor de toepassing, moet er
altijd een nieuwe oplossing worden gebruikt bij elke melkbeurt. De dipbeker of sprayer moet
worden geledigd, gereinigd en gespoeld na elke melkbeurt of wanneer de beker wordt
verontreinigd tijdens het melken.
De resterende oplossing niet terug gieten in de originele verpakking. Gebruik het product niet
voor het reinigen en / of ontsmetten van melkapparatuur.
16.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij een gekende overgevoeligheid voor chloorhexidine of een van de hulpstoffen.
Te gebruiken binnen de 6 maanden na opening.
Uiterste gebruiksdatum:
____/____/____
Lot number:
Vervaldatum:

KENOCIDIN SPRAY AND DIP
BIJSLUITER
(Alle informatie staat op het etiket/de buitenverpakking)

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG