Kelbomar 100 mg/mlBijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
BIJSLUITER
KELBOMAR 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
België
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
KELBOMAR 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens
Marbofloxacin
3.
Per ml
Werkzaam bestanddeel:
Marbofloxacin
100 mg
Hulpstoffen:
Dinatrium edetaat
Monthioglycerol
Metacresol
0,10 mg
1 mg
2 mg
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Geelgroene tot geelbruine, heldere oplossing.
4.
INDICATIES
Bij runderen:
- behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door marbofloxacin-gevoelige
stammen van
Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis
en
Pasteurella multocida.
- behandeling van acute mastitis gedurende de lactatie veroorzaakt door marbofloxacine-
gevoelige
Escherichia coli
stammen.
Bij varkens:
- behandeling van Postpartum Dysgalactiae Syndroom – PDS – (Metritis Mastitis
Agalactie syndroom) veroorzaakt door marbofloxacine-gevoelige stammen.
Bijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken wanneer het betrokken pathogeen resistent is voor andere fluoroquinolonen
(kruisresistentie).
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel
of een ander quinolone of voor een van de hulpstoffen.
6.
BIJWERKINGEN
Toediening via de intramusculaire of subcutane weg kan op de injectieplaats voorbijgaande
ontstekingsreacties geven zonder klinische impact.
Toediening via de intramusculaire weg kan voorbijgaande lokale reacties veroorzaken zoals
pijn en zwelling op de injectieplaats en ontstekingsreacties die tot ten minste 12 dagen na
injectie aanhouden.
Bij runderen is echter gebleken dat de subcutane weg lokaal beter wordt verdragen dan de
intramusculaire weg. De subcutane weg wordt daarom aanbevolen bij zware runderen Indien u
ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Rund, varken (zeugen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Runderen:
Respiratoire infecties:
De aanbevolen dosering is een éénmalige intramusculaire injectie van 8 mg marbofloxacin /
kg lichaamsgewicht (2 ml product / 25 kg lichaamsgewicht). Als het toe te dienen volume
groter is dan 20 ml dient het over 2 of meer injectieplaatsen te worden verdeeld.
In gevallen van respiratoire infecties veroorzaakt door
Mycoplasma bovis
is de aanbevolen
dosering 2 mg marbofloxacin / kg lichaamsgewicht (1 ml product / 50 kg lichaamsgewicht)
via een intramusculaire of subcutane injectie, éénmaal daags gedurende 3 tot 5 opeenvolgende
dagen. De eerste injectie kan intraveneus worden gegeven.
Acute mastitis:
- intramusculair of subcutaan gebruik:
De aanbevolen dosering is 2 mg marbofloxacin / kg lichaamsgewicht (1 ml product / 50 kg
lichaamsgewicht) via een injectie, éénmaal daags gedurende 3 opeenvolgende dagen. De
eerste injectie kan ook intraveneus worden gegeven.
Varkens (zeugen):
- intramusculair gebruik:
De aanbevolen dosering is 2 mg marbofloxacin / kg lichaamsgewicht (1 ml product / 50 kg
lichaamsgewicht) via een injectie, éénmaal daags gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Bijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk
te worden bepaald.Dit om onderdosering te vermijden.
Bij runderen en varkens bij voorkeur injecteren in de nek..
De stop kan tot 30 keer veilig worden aangeprikt. De gebruiker dient de meest geschikte
flacongrootte te kiezen in overeenstemming met de te behandelen diersoort.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
10.
WACHTTERMIJN
Runderen:
8 mg/kg als eenmalige toediening (IM)
(Orgaan)vlees: 3 dagen
Melk: 72 uur
2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/SC/IM)
(Orgaan)vlees: 6 dagen
Melk: 36 uur
Varkens (zeugen):
(Orgaan)vlees: 4 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening te worden gehouden met het officieele en
nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen
die slecht hebben gereageerd of naar verwachting slecht zullen reageren op andere groepen
antimicrobiële middelen.
Indien mogelijk dienen fluoroquinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van
gevoeligheidstesten.
Bijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal
bacteriën dat resistent is tegen fluoroquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling
met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie. De
gegevens over de werkzaamheid laten zien dat het product onvoldoende werkzaamheid heeft
voor de behandeling van acute vormen van mastitis veroorzaakt door gram-positieve
bacterien.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient:
Personen met een bekende overgevoeligheid voor (fluoro)quinolonen moeten contact met het
diergeneesmiddel vermijden. Voorzichtigheid moet in acht genomen worden om accidentele
zelfinjectie te vermijden, daar het een lichte irritatie kan veroorzaken.
In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
In geval van contact met huid of ogen, grondig spoelen met water.
Handen wassen na gebruik.
Gebruik tijdens dracht, en lactatie:
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voor gekomen die
wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.
De veiligheid van het product bij een dosering van 2 mg/kg lichaamsgewicht is bewezen bij
drachtige koeien en zogende kalveren en biggen bij gebruik bij koeien en zeugen. Kan tijdens
de dracht en lactatie worden gebruikt.
De veiligheid van het product bij een dosering van 8 mg/kg lichaamsgewicht is niet bewezen
bij drachtige koeien en zogende kalveren bij gebruik bij koeien. Deze dosering dient daarom
alleen gebruikt te worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelende
dierenarts.
In geval van gebruik bij lacterende koeien, zie rubriek “Wachttermijn”.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Er zijn geen symptomen van overdosering waargenomen bij toediening van 3 keer de
aanbevolen dosering.
Symptomen van acute neurologische aandoening kunnen optreden wanneer de dosis
overschreden wordt. Deze symptomen dienen symptomatisch te worden behandeld. De
aanbevolen dosis niet overschrijden.
Bijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
Onverenigbaarheden:
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het product niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
September 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
100 ml en 250 ml flacons
Flacons zijn individueel verpakt in een kartonnen doos.
Zes, tien of twaalf flacons zijn gegroepeerd als een hospitaalverpakking.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
NL: REG NL 111556
BE: BE-V442355
KANALISATIE
UDD - Op diergeneeskundig voorschrift
Farmacodynamische eigenschappen
Marbofloxacin is een synthetisch bactericide antimicrobieel geneesmiddel behorende tot de
groep van de fluoroquinolonen, die werken door de remming van bacterieel DNA-gyrase. Het
heeft een breed werkingsspectrum
in vitro
tegen Gram-negatieve bacteriën (E.
Coli,
Histophilus somni, Mannheimia haemolytica
en
Pasteurella Multocida)
en tegen Mycoplasma
(Mycoplasma
bovis).
Resistentie van
Streptococcus
kan voorkomen.
Stammen met een MIC ≤ 1 μg/ml zijn gevoelig voor marbofloxacin, terwijl stammen met een
MIC ≥ 4 μg/ml resistent zijn voor marbofloxacin.
Resistentie voor fluoroquinolonen treedt op door chromosomale mutatie met drie
mechanismen: vermindering van de permeabiliteit van de bacteriële celwand, expressie van de
efflux pomp of mutatie van enzymen verantwoordelijk voor molecuulbinding.
Farmacokinetische eigenschappen
Bijsluiter – NL Versie
KELBOMAR 100 MG/ML
Na subcutane of intramusculaire toediening aan runderen en intramusculaire toediening aan
varkens van de aanbevolen dosis (2 mg/kg) wordt marbofloxacin snel geabsorbeerd en bereikt
het maximale plasmaconcentraties van 1,5 μg/ml in minder dan 1 uur. De biologische
beschikbaarheid bedraagt ongeveer 100%.
Het wordt in geringe mate gebonden aan plasmaproteïnen (< 10 % bij varkens, < 30 % bij
runderen), en wordt goed verdeeld en bereikt in de meeste weefsels (lever, nieren, huid,
longen, blaas, uterus, spijsverteringskanaal) hogere concentraties dan in plasma.
Marbofloxacin wordt bij runderen langzaam uitgescheiden bij niet-herkauwende kalveren
(t½β = 5 - 9 uur), maar sneller bij herkauwende runderen (t½β = 4 - 7 uur), hoofdzakelijk in
de actieve vorm via de urine (3/4 bij niet-herkauwende kalveren, 1/2 bij herkauwende
runderen) en de faeces (1/4 bij niet-herkauwende kalveren, 1/2 bij herkauwende runderen).
Na een éénmalige intramusculaire toediening in runderen in de aanbevolen dosis van 8 mg/kg
lichaamsgewicht, wordt de maximale plasmaconcentratie van marbofloxacin (Cmax) van 7,3
μg/ml bereikt na 0,78 uur (Tmax). Marbofloxacin wordt langzaam uitgescheiden (T1/2
terminal =15,60 uur).
Na intramusculaire toediening in lacterende koeien wordt een maximale melkconcentratie van
marbofloxacin van 1,02 µg /ml (Cmax na eerste toediening) bereikt na 2,5 uur (Tmax na
eerste toediening).
Bij varkens wordt marbofloxacin langzaam uitgescheiden (t½β = 8 - 10 uur), hoofdzakelijk in
de actieve vorm via urine (2/3) en faeces (1/3).
KELBOMAR 100 MG/ML
BIJSLUITER
KELBOMAR 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
België
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
KELBOMAR 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens
Marbofloxacin
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per ml
Werkzaam bestanddeel:
Marbofloxacin
100 mg
Hulpstoffen:
Dinatrium edetaat
0,10 mg
Monthioglycerol
1 mg
Metacresol
2 mg
Geelgroene tot geelbruine, heldere oplossing.
4.
INDICATIES
Bij runderen:
- behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door marbofloxacin-gevoelige
stammen van Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis en
Pasteurella multocida.
- behandeling van acute mastitis gedurende de lactatie veroorzaakt door marbofloxacine-
gevoelige Escherichia coli stammen.
Bij varkens:
- behandeling van Postpartum Dysgalactiae Syndroom ­ PDS ­ (Metritis Mastitis
KELBOMAR 100 MG/ML
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken wanneer het betrokken pathogeen resistent is voor andere fluoroquinolonen
(kruisresistentie).
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel
of een ander quinolone of voor een van de hulpstoffen.
6.
BIJWERKINGEN
Toediening via de intramusculaire of subcutane weg kan op de injectieplaats voorbijgaande
ontstekingsreacties geven zonder klinische impact.
Toediening via de intramusculaire weg kan voorbijgaande lokale reacties veroorzaken zoals
pijn en zwelling op de injectieplaats en ontstekingsreacties die tot ten minste 12 dagen na
injectie aanhouden.
Bij runderen is echter gebleken dat de subcutane weg lokaal beter wordt verdragen dan de
intramusculaire weg. De subcutane weg wordt daarom aanbevolen bij zware runderen Indien u
ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Rund, varken (zeugen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN

Runderen:
Respiratoire infecties:
De aanbevolen dosering is een éénmalige intramusculaire injectie van 8 mg marbofloxacin /
kg lichaamsgewicht (2 ml product / 25 kg lichaamsgewicht). Als het toe te dienen volume
groter is dan 20 ml dient het over 2 of meer injectieplaatsen te worden verdeeld.
In gevallen van respiratoire infecties veroorzaakt door Mycoplasma bovis is de aanbevolen
dosering 2 mg marbofloxacin / kg lichaamsgewicht (1 ml product / 50 kg lichaamsgewicht)
via een intramusculaire of subcutane injectie, éénmaal daags gedurende 3 tot 5 opeenvolgende
dagen. De eerste injectie kan intraveneus worden gegeven.
Acute mastitis:
- intramusculair of subcutaan gebruik:
De aanbevolen dosering is 2 mg marbofloxacin / kg lichaamsgewicht (1 ml product / 50 kg
lichaamsgewicht) via een injectie, éénmaal daags gedurende 3 opeenvolgende dagen. De
eerste injectie kan ook intraveneus worden gegeven.
KELBOMAR 100 MG/ML
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk
te worden bepaald.Dit om onderdosering te vermijden.
Bij runderen en varkens bij voorkeur injecteren in de nek..
De stop kan tot 30 keer veilig worden aangeprikt. De gebruiker dient de meest geschikte
flacongrootte te kiezen in overeenstemming met de te behandelen diersoort.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
10.
WACHTTERMIJN
Runderen:
8 mg/kg als eenmalige toediening (IM)
(Orgaan)vlees: 3 dagen
Melk: 72 uur
2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/SC/IM)
(Orgaan)vlees: 6 dagen
Melk: 36 uur
Varkens (zeugen):
(Orgaan)vlees: 4 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
KELBOMAR 100 MG/ML
Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal
bacteriën dat resistent is tegen fluoroquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling
met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie. De
gegevens over de werkzaamheid laten zien dat het product onvoldoende werkzaamheid heeft
voor de behandeling van acute vormen van mastitis veroorzaakt door gram-positieve
bacterien.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient:
Personen met een bekende overgevoeligheid voor (fluoro)quinolonen moeten contact met het
diergeneesmiddel vermijden. Voorzichtigheid moet in acht genomen worden om accidentele
zelfinjectie te vermijden, daar het een lichte irritatie kan veroorzaken.
In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
In geval van contact met huid of ogen, grondig spoelen met water.
Handen wassen na gebruik.
Gebruik tijdens dracht, en lactatie:
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voor gekomen die
wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.
De veiligheid van het product bij een dosering van 2 mg/kg lichaamsgewicht is bewezen bij
drachtige koeien en zogende kalveren en biggen bij gebruik bij koeien en zeugen. Kan tijdens
de dracht en lactatie worden gebruikt.
De veiligheid van het product bij een dosering van 8 mg/kg lichaamsgewicht is niet bewezen
bij drachtige koeien en zogende kalveren bij gebruik bij koeien. Deze dosering dient daarom
alleen gebruikt te worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelende
dierenarts.
In geval van gebruik bij lacterende koeien, zie rubriek 'Wachttermijn'.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
KELBOMAR 100 MG/ML
Onverenigbaarheden:
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het product niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
September 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
100 ml en 250 ml flacons
Flacons zijn individueel verpakt in een kartonnen doos.
Zes, tien of twaalf flacons zijn gegroepeerd als een hospitaalverpakking.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
NL: REG NL 111556
BE: BE-V442355
KANALISATIE
UDD - Op diergeneeskundig voorschrift
Farmacodynamische eigenschappen
Marbofloxacin is een synthetisch bactericide antimicrobieel geneesmiddel behorende tot de
groep van de fluoroquinolonen, die werken door de remming van bacterieel DNA-gyrase. Het
heeft een breed werkingsspectrum in vitro tegen Gram-negatieve bacteriën (E. Coli,
Histophilus somni, Mannheimia haemolytica en Pasteurella Multocida) en tegen Mycoplasma
(Mycoplasma bovis). Resistentie van Streptococcus kan voorkomen.
Stammen met een MIC 1 g/ml zijn gevoelig voor marbofloxacin, terwijl stammen met een
MIC 4 g/ml resistent zijn voor marbofloxacin.
Resistentie voor fluoroquinolonen treedt op door chromosomale mutatie met drie
mechanismen: vermindering van de permeabiliteit van de bacteriële celwand, expressie van de
efflux pomp of mutatie van enzymen verantwoordelijk voor molecuulbinding.
KELBOMAR 100 MG/ML
Na subcutane of intramusculaire toediening aan runderen en intramusculaire toediening aan
varkens van de aanbevolen dosis (2 mg/kg) wordt marbofloxacin snel geabsorbeerd en bereikt
het maximale plasmaconcentraties van 1,5 g/ml in minder dan 1 uur. De biologische
beschikbaarheid bedraagt ongeveer 100%.
Het wordt in geringe mate gebonden aan plasmaproteïnen (< 10 % bij varkens, < 30 % bij
runderen), en wordt goed verdeeld en bereikt in de meeste weefsels (lever, nieren, huid,
longen, blaas, uterus, spijsverteringskanaal) hogere concentraties dan in plasma.
Marbofloxacin wordt bij runderen langzaam uitgescheiden bij niet-herkauwende kalveren
(t½ = 5 - 9 uur), maar sneller bij herkauwende runderen (t½ = 4 - 7 uur), hoofdzakelijk in
de actieve vorm via de urine (3/4 bij niet-herkauwende kalveren, 1/2 bij herkauwende
runderen) en de faeces (1/4 bij niet-herkauwende kalveren, 1/2 bij herkauwende runderen).
Na een éénmalige intramusculaire toediening in runderen in de aanbevolen dosis van 8 mg/kg
lichaamsgewicht, wordt de maximale plasmaconcentratie van marbofloxacin (Cmax) van 7,3
g/ml bereikt na 0,78 uur (Tmax). Marbofloxacin wordt langzaam uitgescheiden (T1/2
terminal =15,60 uur).
Na intramusculaire toediening in lacterende koeien wordt een maximale melkconcentratie van
marbofloxacin van 1,02 µg /ml (Cmax na eerste toediening) bereikt na 2,5 uur (Tmax na
eerste toediening).

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG